Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở Ngoại vụ

Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng, việc thực hiện dân chủ tại Trung tâm Y tế huyện Mường La

Kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác Nội vụ năm 2018 tại UBND các huyện Mai Sơn, Mường La, Phù Yên

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Hội nghị Tập huấn nâng hiệu quả quản trị và hành chính (PAPI) năm 2018

05.12.2018

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Hỗ trợ cải thiện Hiệu quả Quản trị và Hành chính công” tỉnh Sơn La năm 2018; Quyết định số 964/QĐ-SNV ngày 09/11/2018 của Sở Nội vụ về việc mở lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao Hiệu quả […]

Quyết định Về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập

Quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Sơn La.

Công văn số 1639/SNV-TTr ngày 26/11/2018 Về việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Kính gửi: – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; – Các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội ; – Các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư […]

V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã tính đến ngày 31/12/2018.

Nghị định của Chính phủ về quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Ngày 22/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, gồm 04 chương và 25 điều. Theo Nghị định việc tổ chức hành chính của nhà nước được thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: – Có […]

Trang 1 / 7512345...102030...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La