Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Quyết định 1730/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực thông tin truyền thông.

Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 về Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2020.

Quyết định Điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông, sử dụng đất và thoát nước mặt khu vực đồi cảnh quan, cầu coong nọi thuộc hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lô 1&2 khu đô thị mới gắn với dự án thoát lũ suối nậm la thành phố sơn la tỉnh SơnLa

Thông báo số 368/TB-STNMT ngày 31/05/2018 về Công bố khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2010) tỉnh Sơn La

Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 về ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông (Tuyến đường số 6) thuộc hồ sơ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lô 1&2 khu ĐTM gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La, thành phố Sơn La

Thông báo Công bố công khai Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thông báo số 195/TB-SNN ngày 20/3/2018 của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về công bố quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mây, tre tỉnh Sơn La đến năm 2020

Trang 1 / 612345...Cuối