Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 16/08/2017 về việc ban hành danh mục nghề và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Thông báo 114/TB-SNV ngày 14/8/2017 về việc thông báo lịch thi, địa điểm thi công chức năm 2017 .

tải xuống (1)

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2017. Hội đồng thi công chức tỉnh Sơn La năm 2017 thông báo […]

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.

Thông tư 29/2017/TT-BYT ngày 10/07/2017 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ngày 26/6/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BYT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập trên cơ sở […]

Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Thông tư 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các văn bản quy định về Văn thư – Lưu trữ.

Số, ký hiệu Văn bản Ngày tháng văn bản Tác giả văn bản   Trích yếu nội dung văn bản Tải về 01/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội Luật Lưu trữ Tại đây 110/2004/NĐ- 08/4/2004 Chính phủ Về công tác Văn thư Tại đây   09/2010/NĐ- 08/02/2010 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của […]

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.

Công văn số 448/SNV-CCVC ngày 10/4/2017 Về một số lưu ý trong thực hiện nâng lương trước thời hạn cho CBCCVC.

Kính gửi: – Các Sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố; – Các ban quản lý, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; – Các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh. Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ […]

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La