Số 859/HD-SNV ngày 18-8-2015 về hướng dẫn quy trình thu thập, giao, nhận, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Mường La

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Mường La. Để khắc phục những bất cập, hạn chế về công tác Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; việc quản lý văn bản; quản lý và sử dụng con dấu ở […]

Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu dự án , công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử

Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/2015)

Ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Thông đạt số 1C/VP về công tác công văn, giấy tờ, trong đó Người đã chỉ rõ”Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”. Đánh giá được ý nghĩa to lớn và tầm quan […]

Thông tư hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Thông tư hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Báo cáo số 143/BC-CCVTLT về kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức năm 2014

Số: 129 /CCVTLT-QLVTLT V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu năm 2014

Kính gửi: – Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; – Phòng Nội vụ các huyện, thành phố. Căn cứ công văn số 1275/VTLTNN-TTTH ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc thực hiện chế độ báo […]

Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) về Văn thư – Lưu trữ

Thực hiện Công văn số 1103/VTLTNN-KHTC ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) về văn thư, lưu trữ. Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh xây dựng Kế hoạch 5 năm (2016 – […]

Thông tư quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử

Trang 1 / 212