Những điểm mới quan trọng của Luật tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật có 9 Chương và 67 Điều, Luật có những quy định thể hiện rõ nét hơn […]

Lãnh đạo Sở Nội vụ tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động

Ngày 13 tháng 12 năm 2018 Sở Nội vụ đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Trường Cao đẳng Sơn La và bà Nguyễn Thị Dung, viên chức công tác tại phòng Xử lý nghiệp vụ Thư viện, Trung tâm thông tin Thư viện, Trường Cao đẳng Sơn La là người viết đơn kiến […]

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI) NĂM 2018

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật số 36/2018/QH14) và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) có nhiều điểm mới rất quan trọng để bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, hiệu quả trong công […]

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 03/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về Tuyên truyền công tác CCHC tỉnh Sơn La năm 2019. Với mục tiêu đề ra là: Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, […]

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 07/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tỉnh Sơn La năm 2019. Theo đó, sẽ kiểm tra trực tiếp các đơn vị: Ủy ban nhân dân các huyện: Quỳnh Nhai, Sông Mã, Thuận Châu, Thành phố Sơn La; Các sở, […]

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức năm 2019

49344280_322475808599613_8218496513047789568_n

Ngày 07/01/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức năm 2019, Tới dự hội nghị có đồng chí Giang Kim Phượng, Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Hòa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Cầm Thúy Vân Chủ tịch Công đoàn sở đồng […]

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý

Ngày 07/01/2019, tại Hội nghị công chức năm 2019. Sở Nội vụ đã tổ chức công bố, trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý. Đến  dự có đồng chí Nguyễn Minh Hòa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí trong Ban Giám đốc sở, cùng toàn thể […]

Một số kết quả về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngày 25/6/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết […]

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 03/01/2019 về Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2019 về việc phát động phong trào thi đua năm 2019

Trang 1 / 7412345...102030...Cuối