Lọc theo
Ngày ban hành Đến ngày
Từ khóa

Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
91/2018/NQ-HĐND 08/12/2018 Bãi bỏ Nghị quyết số 18/2001/NQ-HĐND ngày 12/01/2001 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn định hướng nội dung hương ước
89/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
86/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Sửa đổi điểm 18.2, khoản 18, Mục I, Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
85/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Về việc bổ sung Khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
88/2018/NQ-HĐND 08/12/2018 Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh
90/2018/NQ-HĐND 08/12/2018 Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ quần chúng của bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
84/2018/NQ-HĐND 07/12/2018  Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh
87/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh
14/2018/TT-BNV 03/12/2018 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bổ trưởng bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố
83/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Quy định nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Trang 1 / 4212345...102030...Cuối