Liên hệ

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Đường Khau Cả, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: Văn phòng sở (0212).3752.630 – FAX: (0212).3855.743
Email:snv@sonla.gov.vn
Website: http://sonoivu.sonla.gov.vn

* Đơn vị trực thuộc:

Ban Thi đua – Khen thưởng
Địa chỉ: Đường Khau Cả, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: (0212).3851.148 – Fax: (0212).3851.148
Email: bantdkt.snv@sonla.gov.vn

Chi cục Văn thư, lưu trữ
Địa chỉ: Đường Khau Cả, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La.
Điện thoại :(0212).3755.573 – Fax: (0212).3755.573
Email: trungtamluutrulichsu@sonla.gov.vn