Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 03/01/2019 về Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức năm 2018

IMG_1911

Ngày 19/12/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND phường Quyết […]

Hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP Ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng.

Kế hoạch số 144/KH-SNV ngày 25/01/2018 về kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nội vụ năm 2018

Kế hoạch số 121/KH-SNV ngày 22/01/2018 về đo lường sự hài lòng của tổ chức và cá nhân năm 2018

Kế hoạch số 85/KH-SNV ngày 15/01/2018 về việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018

Quyết định số 15/QĐ-SNV ngày 15/01/2018 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Thông báo số 02/TB-SNV ngày 04/01/2018 về việc nâng cấp 9 thủ tục hành chính công lên mức độ 3 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2018.

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3320/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2018, với mục đích nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính, Kế hoạch cải […]

Trang 1 / 3123