Báo cáo 209/BC-SNV ngày 06/7/2017 về Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017.

Báo cáo số 136/BC-SNV ngày 15/5/2017 về Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 .

Thông báo số 68/TB-SNV ngày 21/5/2017 Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính thực hiện trên phần mềm điện tử tại Trung tâm Hành chính tỉnh Sơn La.

Quyết định số 251/QĐ-SNV ngày 26/6/2017 về ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua đường dây nóng trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ.

Quyết định số 193/QĐ-SNV ngày 15/5/2017 về ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, trách nhiệm của Sở Nội vụ .

Công văn số 643/SNV-VP ngày 17/5/2017 V/v báo cáo danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh.

Công văn số 623/SNV-VP ngày 15/5/2017 V/v rà soát lập danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công.

Kế hoạch số 624/KH-SNV ngày 14/5/2017 về Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.

Kế hoạch 346/KH-SNV ngày 15/3/2017 về Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

Kế hoạch 117/KH-SNV ngày 06/2/2017 về Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nội vụ năm 2017

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La