Danh bạ Sở nội vụ

 TT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Số ĐT Hòm thư
A BAN GIÁM ĐỐC     
1 Nguyễn Minh Hòa Giám đốc  1964  3852608 hoanm.snv@sonla.gov.vn
2 Nguyễn Viết Hưng Phó Giám đốc 1977 3851180 hungnv.snv@sonla.gov.vn
3 Cầm Thúy Vân Phó Giám đốc  1972 3754988 vanct.snv@sonla.gov.vn
4 Trần Bình Minh Phó Giám đốc 1974 3853889 minhtb.snv@sonla.gov.vn
B VĂN PHÒNG SỞ    
5 Nguyễn Tú Anh Chánh Văn phòng 1977 3752630 anhnt.snv@sonla.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thu Hà Văn thư Lưu trữ 1981 3855743  hantt.snv@sonla.gov.vn
7 Hoàng Văn Thắng Lái xe 1984
8 Nguyễn Phương Lưu Lái xe 1967
9 Quàng Thị Kim Nhân viên phục vụ 1991  3853670
10 Hoàng Thị Thương Nhân viên phục vụ 1986  3853670
11 Vũ Ngọc Trung Chuyên viên 1987 3752630 trungvn.snv@sonla.gov.vn
12 Lương Văn Hậu Chuyên viên 1989  3853670 haulv.snv@sonla.gov.vn
13 Lò Thị Hường Chuyên viên một cửa 1981 huonglt.snv@sonla.gov.vn
14 Lò Phương Thảo Chuyên viên 1991 3751521 thaolp.snv@sonla.gov.vn
15 Lường Thị Hà Kế toán 1983 3751521  halt.snv@sonla.gov.vn
C THANH TRA SỞ        
16 Nguyễn Chí Thanh Chánh Thanh tra 1959 3789178 thanhcn.snv@sonla.gov.vn
17 Bùi Văn Hào Phó Chánh Thanh tra 1976 3853671 haobv.snv@sonla.gov.vn
18 Nguyễn Sơn Hà Chuyên viên chính 1970 3853671  hans.snv@sonla.gov.vn
19 Chu Thị Luyến Chuyên viên 1976 3853671 luyenct .snv@sonla.gov.vn
20 Hà Thị Sen Chuyên viên chính 1970 3853671 senht.snv@sonla.gov.vn
D PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN    
21 Hà Trung Thắng Trưởng phòng 1985 3853704 thanght.snv@sonla.gov.vn
22 Vũ Quốc Cường Phó Trưởng phòng 1984 3853704 cuongvq.snv@sonla.gov.vn
23 Võ Duy Khánh Chuyên viên 1991 3853274 khanhvt.snv@sonla..gov.vn
24 Nguyễn Đình Lợi Chuyên viên 1979 3853704 loind.snv@sonla.gov.vn
25 Bùi Ngọc Tư Chuyên viên 1978 3853704 tubn.snv@sonla.gov.vn
26 Nguyễn Thị Then Chuyên viên 1986 3853274 thennt.snv@sonla.gov.vn
E PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ    
27 Nguyễn Thanh Tịnh Trưởng phòng 1972 3751523 tinhnt.snv@sonla.gov.vn
28 Phạm Khắc Trình Phó Trưởng phòng 1972 3857403 trinhpk.snv@sonla.gov.vn
29 Bùi T. Minh Phương Chuyên viên 1980 3751523 phuongbtm.snv@sonla.gov.vn
30 Khổng Thị Hữu Chuyên viên 1970 3857403  huukt.snv@sonla.gov.vn
31 Cao Thị Thanh Hà Chuyên viên 1984 3857403 hactt.snv@sonla.gov.vn
32 Nguyễn Thị Phượng Chuyên viên 1980 3857403 phuongnt.snv@sonla.gov.vn
F PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC    
33 Lại Như Long Trưởng phòng 1971 3852020 longln.snv@sonla.gov.vn
34 Đỗ Khắc Vinh Phó Trưởng phòng 1976 3851304  vinhdk.snv@sonla.gov.vn
35 Giản Thị Dương Chuyên viên chính 1968 3852020 duonggt.snv@sonla.gov.vn
36 Nguyễn Thị Thu Hồng Chuyên viên chính 1977 3851304 hongntth.snv@sonla.gov.vn
37 Lường Thúy An Chuyên viên 1986 3756009 anlt.snv@sonla.gov.vn
G PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ – LƯU TRỮ    
38 Nguyễn T. Bích Thủy Trưởng phòng 1976 3751890 thuyntb.snv@sonla.gov.vn
39 Doãn T. Thu Huyền Phó Trưởng phòng 1982 3754288  huyendtt.snv@sonla.gov.vn
40 Khúc Thị Thu Hằng Chuyên viên 1989 3751890 hangktt .snv@sonla.gov.vn
41 Nguyễn Thuý Sâm Chuyên viên 1981 3751890 samnt.snv@sonla.gov.vn
42 Trần Quốc Khánh Chuyên viên 1979 3751890 khanhtq.snv@sonla.gov.vn
43 Hoàng Diễm Lệ Chuyên viên 1982 3754288  lehd.snv@sonla.gov.vn
H PHÒNG TÔN GIÁO
44 Quàng Văn Inh Trưởng phòng 1958 3753273 inhqv.snv@sonla.gov.vn
45 Nguyễn Biên Cương Phó Trưởng phòng 1982 3753273 cuongnb.snv@sonla.gov.vn
46  Đinh Thùy Vui Phó Trưởng phòng 1979 3789179 vuidt.snv@sonla.gov.vn
47 Thào Ngọc Cho Chuyên viên 1971 3753273 chotn.snv@sonla.gov.vn
48 Phan T.Ngọc Quyên Chuyên viên 1989 3789179 quyenptn.snv@sonla.gov.vn
49 Lương Văn Thanh Cán sự 1964 3753273 thanhlv.snv@sonla.gov.vn
  BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
1 Lê Thị Văn Trưởng ban 1972 3855860  vanlt.snv@sonla.gov.vn
2 Phạm Minh Hải Phó Trưởng ban 1970 3854480  haipm.snv@sonla.gov.vn
3 Bùi Hồng Thành Chuyên viên 1976 3851149  thanhbh.snv@sonla.gov.vn
4 Phạm T. Quỳnh Lan Chuyên viên 1970 3851149  lanptq.snv@sonla.gov.vn
5 Nguyễn T. Thanh Hòa Chuyên viên 1977 3851149  hoantt.snv@sonla.gov.vn
6 Lê T. Thanh Hưng Chuyên viên 1982 3751522 hungltt .snv@sonla.gov.vn
7 Hoàng T. Hương Hà Chuyên viên 1978 3751525  .hahthsnv@sonla.gov.vn
8 Nguyễn Thị Biển Chuyên viên 1982 3751522  biennt.snv@sonla.gov.vn
9 Lò Thị Hải Yến Văn thư 1988 3751525  yenlth.snv@sonla.gov.vn
  TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ
1 Lê Thị Miền Giám đốc trung tâm 1973 8508999  mienlt.snv@sonla.gov.vn
2 Quàng Tuấn Anh Lưu trữ viên 1989 3755572  anhqt.snv@sonla.gov.vn
3 Đinh Thị Hường Lưu trữ viên 1988 3755574  huondt.snv@sonla.gov.vn
4 Nguyễn Thị Mai Anh Văn thư 1989 3755574  anhntm.snv@sonla.gov.vn
5 Lò Việt Dũng Lưu trữ viên 1984 8508999  dunglv.snv@sonla.gov.vn
6 Vì Thị Oanh Lưu trữ viên 1983 3755574  oanhvt.snv@sonla.gov.vn
7 Vũ Thị Hồng Nhung Kế toán 1986 3755574  nhungvth.snv@sonla.gov.vn
8 Nguyễn Hải Yến 1987 3755572 yennh.snv@sonla.gov.vn