Danh bạ Sở nội vụ

Đăng ngày: 24/01/2014 11:52:50

 TT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Số ĐT Hòm thư
A BAN GIÁM ĐỐC     
1 Nguyễn Minh Hòa Giám đốc  1964  3852608 hoanm.snv@sonla.gov.vn
2 Nguyễn Viết Hưng Phó Giám đốc 1977 3851180 hungnv.snv@sonla.gov.vn
3 Cầm Thúy Vân Phó Giám đốc  1972 3754988 vanct.snv@sonla.gov.vn
4 Trần Bình Minh Phó Giám đốc 1974 3853889 minhtb.snv@sonla.gov.vn
B VĂN PHÒNG SỞ    
5 Nguyễn Tú Anh Chánh Văn phòng 1977 3752630 anhnt.snv@sonla.gov.vn
6 Hà Thị Sen P.Chánh Văn phòng 1970 3789179 senht.snv@sonla.gov.vn
7 Nguyễn Hải Yến Kế toán 1987 3789179 yennh.snv@sonla.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thu Hà Văn thư Lưu trữ 1981 3855743  hantt.snv@sonla.gov.vn
9 Hoàng Văn Thắng Lái xe 1984
10 Quàng Thị Kim Nhân viên phục vụ 1991  3853670
11 Vũ Ngọc Trung Chuyên viên 1987 3752630 trungvn.snv@sonla.gov.vn
12 Lương Văn Hậu Chuyên viên 1989  3853670 haulv.snv@sonla.gov.vn
13 Lò Thị Hường Chuyên viên một cửa 1981 huonglt.snv@sonla.gov.vn
C THANH TRA SỞ        
14 Nguyễn Chí Thanh Chánh Thanh tra 1959 3789178 thanhcn.snv@sonla.gov.vn
15 Bùi Văn Hào Phó Chánh Thanh tra 1976 3853671 haobv.snv@sonla.gov.vn
16 Lò Phương Thảo Chuyên viên 1991 3853671 thaolp.snv@sonla.gov.vn
D PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN    
17 Hà Trung Thắng Trưởng phòng 1985 3853704 thanght.snv@sonla.gov.vn
18 Vũ Quốc Cường Phó Trưởng phòng 1984 3853704 cuongvq.snv@sonla.gov.vn
19 Võ Duy Khánh Chuyên viên 1991 3853274 khanhvt.snv@sonla..gov.vn
20 Nguyễn Đình Lợi Chuyên viên 1979 3853704 loind.snv@sonla.gov.vn
21 Bùi Ngọc Tư Chuyên viên 1978 3853704 tubn.snv@sonla.gov.vn
22 Nguyễn Thị Then Chuyên viên 1986 3853274 thennt.snv@sonla.gov.vn
E PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ    
23 Nguyễn Thanh Tịnh Trưởng phòng 1972 3857403 tinhnt.snv@sonla.gov.vn
24 Bùi T. Minh Phương Phó Trưởng phòng 1980 3857403 phuongbtm.snv@sonla.gov.vn
25  Đinh Thùy Vui Phó Trưởng phòng 1979 3857403 vuidt.snv@sonla.gov.vn
26 Cao Thị Thanh Hà Chuyên viên 1984 3857403 hactt.snv@sonla.gov.vn
27 Nguyễn Thị Phượng Chuyên viên 1980 3857403 phuongnt.snv@sonla.gov.vn
F PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC    
28 Lại Như Long Trưởng phòng 1971 3852020 longln.snv@sonla.gov.vn
29 Phạm Khắc Trình Phó Trưởng phòng 1972 3851304 trinhpk.snv@sonla.gov.vn
30 Giản Thị Dương Phó Trưởng phòng 1968 3852020 duonggt.snv@sonla.gov.vn
31 Lương Văn Thanh Chuyên viên 1964 3851304 thanhlv.snv@sonla.gov.vn
32 Lường Thúy An Chuyên viên 1986 3756009 anlt.snv@sonla.gov.vn
G PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    
33 Nguyễn T. Bích Thủy Trưởng phòng 1976 3754288 thuyntb.snv@sonla.gov.vn
34 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Trưởng phòng 1977 3751890 hongntth.snv@sonla.gov.vn
35 Nguyễn Thuý Sâm Chuyên viên 1981 3751890 samnt.snv@sonla.gov.vn
36 Trần Quốc Khánh Chuyên viên 1979 3751890 khanhtq.snv@sonla.gov.vn
H PHÒNG TÔN GIÁO
37 Quàng Văn Inh Trưởng phòng 1958 3753273 inhqv.snv@sonla.gov.vn
38 Nguyễn Biên Cương Phó Trưởng phòng 1982 3753273 cuongnb.snv@sonla.gov.vn
39 Thào Ngọc Cho Chuyên viên 1971 3753273 chotn.snv@sonla.gov.vn
40 Phan T.Ngọc Quyên Chuyên viên 1989 3753273 quyenptn.snv@sonla.gov.vn
  BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
1 Lê Thị Văn Trưởng ban 1972 3855860  .vanlt.snv@sonla.gov.vn
2 Đỗ Khắc Vinh Phó Trưởng ban 1976 3751521  vinhdk.snv@sonla.gov.vn
3 Phạm Minh Hải Phó Trưởng ban 1970 3855480  haipm.snv@sonla.gov.vn
I PHÒNG NGHIỆP VỤ I
4 Doãn T. Thu Huyền Trưởng phòng 1982 3751522  huyendtt.snv@sonla.gov.vn
5 Bùi Hồng Thành Phó Trưởng phòng 1976 3851149  thanhbh.snv@sonla.gov.vn
6 Phạm T. Quỳnh Lan Phó Trưởng phòng 1970 3851149  lanptq.snv@sonla.gov.vn
7 Nguyễn T. Thanh Hòa Chuyên viên 1977 3851149  hoantt.snv@sonla.gov.vn
8 Lê T. Thanh Hưng Chuyên viên 1982 3751522 hungltt .snv@sonla.gov.vn
II PHÒNG NGHIỆP VỤ II
9 Nguyễn Sơn Hà Trưởng phòng 1970 3751525  hans.snv@sonla.gov.vn
10 Hoàng T. Hương Hà Chuyên viên 1978 3751525  .hahthsnv@sonla.gov.vn
11 Nguyễn Thị Biển Chuyên viên 1982 3751524  biennt.snv@sonla.gov.vn
III PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
12 Khổng Thị Hữu Trưởng phòng 1970 3751523  huukt.snv@sonla.gov.vn
13 Lường Thị Hà Kế toán 1983 3851148  halt.snv@sonla.gov.vn
14 Nguyễn Phương Lưu Lái xe 1967 3851148
15 Lò Thị Hải Yến Văn thư 1988 3851148  yenlth.snv@sonla.gov.vn
16 Hoàng Thị Thương Nhân viên phục vụ 1986 3851148
  CHI CỤC VĂN THƯ-LƯU TRỮ 
1 Lê Thị Miền Quyền Chi cục trưởng 1973 3755573  mienlt.snv@sonla.gov.vn
I TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ
2 Hoàng Diễm Lệ Lưu trữ viên 1982 3755574  lehd.snv@sonla.gov.vn
3 Quàng Tuấn Anh Lưu trữ viên 1989 3755574  anhqt.snv@sonla.gov.vn
4 Đinh Thị Hường Lưu trữ viên 1988 3755574  huondt.snv@sonla.gov.vn
5 Nguyễn Thị Mai Anh Lưu trữ viên 1989 3755574  anhntm.snv@sonla.gov.vn
II PHÒNG QUẢN LÝ VĂN THƯ- LƯU TRỮ
6 Chu Thị Luyến Phó Trưởng phòng 1976 3755573 luyenct .snv@sonla.gov.vn
7 Khúc Thị Thu Hằng Chuyên viên 1989 3755573 hangktt .snv@sonla.gov.vn
IV PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
8 Lò Việt Dũng Phó Trưởng phòng 1984 3755572  dunglv.snv@sonla.gov.vn
9 Vì Thị Oanh Văn thư 1983 3755572  oanhvt.snv@sonla.gov.vn
10 Vũ Thị Hồng Nhung Kế toán 1986 3755572  nhungvth.snv@sonla.gov.vn

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La