Danh bạ Sở nội vụ

Đăng ngày: 24/01/2014 11:52:50

 TT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Số ĐT Hòm thư
A BAN GIÁM ĐỐC     
1 Nguyễn Minh Hòa Giám đốc  1964  3852608 hoanm.snv@sonla.gov.vn
2 Nguyễn Viết Hưng Phó Giám đốc 1977 3851180 hungnv.snv@sonla.gov.vn
3 Cầm Thúy Vân Phó Giám đốc  1972 3754988 vanct.snv@sonla.gov.vn
4 Trần Bình Minh Phó Giám đốc 1974 3853889 minhtb.snv@sonla.gov.vn
B VĂN PHÒNG SỞ    
5 Nguyễn Tú Anh Chánh Văn phòng 1977 3752630 anhnt.snv@sonla.gov.vn
6 Hà Thị Sen P.Chánh Văn phòng 1970 3789179 senht.snv@sonla.gov.vn
7 Nguyễn Hải Yến Kế toán 1987 3789179 yennh.snv@sonla.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thu Hà Văn thư Lưu trữ 1981 3855743
9 Hoàng Văn Thắng Lái xe 1984
10 Quàng Thị Kim Nhân viên phục vụ 1991  3853670
11 Vũ Ngọc Trung Chuyên viên 1987 3752630 trungvn.snv@sonla.gov.vn
12 Lương Văn Hậu Chuyên viên 1989  3853670 haulv.snv@sonla.gov.vn
13 Lò Thị Hường Chuyên viên một cửa 1981 huonglt.snv@sonla.gov.vn
C THANH TRA SỞ        
14 Nguyễn Chí Thanh Chánh Thanh tra 1959 3789178 thanhcn.snv@sonla.gov.vn
15 Bùi Văn Hào Phó Chánh Thanh tra 1976 3853671 haobv.snv@sonla.gov.vn
16 Lò Phương Thảo Chuyên viên 1991 3853671 thaolp.snv@sonla.gov.vn
D PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN    
17 Hà Trung Thắng Trưởng phòng 1985 3853704 thanght.snv@sonla.gov.vn
18 Vũ Quốc Cường Phó Trưởng phòng 1984 3853704 cuongvq.snv@sonla.gov.vn
19 Võ Duy Khánh Chuyên viên 1991 3853274 khanhvt.snv@sonla..gov.vn
20 Nguyễn Đình Lợi Chuyên viên 1979 3853704 loind.snv@sonla.gov.vn
21 Bùi Ngọc Tư Chuyên viên 1978 3853704 tubn.snv@sonla.gov.vn
22 Nguyễn Thị Then Chuyên viên 1986 3853274 thennt.snv@sonla.gov.vn
E PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ    
23 Nguyễn Thanh Tịnh Trưởng phòng 1972 3857403 tinhnt.snv@sonla.gov.vn
24 Bùi T. Minh Phương Phó Trưởng phòng 1980 3857403 phuongbtm.snv@sonla.gov.vn
25  Đinh Thùy Vui Phó Trưởng phòng 1979 3857403 vuidt.snv@sonla.gov.vn
26 Cao Thị Thanh Hà Chuyên viên 1984 3857403 hactt.snv@sonla.gov.vn
27 Nguyễn Thị Phượng Chuyên viên 1980 3857403 phuongnt.snv@sonla.gov.vn
F PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC    
28 Lại Như Long Trưởng phòng 1971 3852020 longln.snv@sonla.gov.vn
29 Phạm Khắc Trình Phó Trưởng phòng 1972 3851304 trinhpk.snv@sonla.gov.vn
30 Giản Thị Dương Phó Trưởng phòng 1968 3852020 duonggt.snv@sonla.gov.vn
31 Lương Văn Thanh Chuyên viên 1964 3851304 thanhlv.snv@sonla.gov.vn
32 Lường Thúy An Chuyên viên 1986 3756009 anlt.snv@sonla.gov.vn
G PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    
33 Nguyễn T. Bích Thủy Trưởng phòng 1976 3754288 thuyntb.snv@sonla.gov.vn
34 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Trưởng phòng 1977 3751890 hongntth.snv@sonla.gov.vn
35 Nguyễn Thuý Sâm Chuyên viên 1981 3751890 samnt.snv@sonla.gov.vn
36 Trần Quốc Khánh Chuyên viên 1979 3751890 khanhtq.snv@sonla.gov.vn
H PHÒNG TÔN GIÁO
37 Quàng Văn Inh Trưởng phòng 1958 3753273 inhqv.snv@sonla.gov.vn
38 Nguyễn Biên Cương Phó Trưởng phòng 1982 3753273 cuongnb.snv@sonla.gov.vn
39 Thào Ngọc Cho Chuyên viên 1971 3753273 chotn.snv@sonla.gov.vn
40 Phan T.Ngọc Quyên Chuyên viên 1989 3753273 quyenptn.snv@sonla.gov.vn
  BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
1 Lê Thị Văn Trưởng ban 1972 3855860
2 Đỗ Khắc Vinh Phó Trưởng ban 1976 3751521
3 Phạm Minh Hải Phó Trưởng ban 1970 3855480
I PHÒNG NGHIỆP VỤ I
4 Doãn T. Thu Huyền Trưởng phòng 1982 3751522
5 Bùi Hồng Thành Phó Trưởng phòng 1976 3851149
6 Phạm T. Quỳnh Lan Phó Trưởng phòng 1970 3851149
7 Nguyễn T. Thanh Hòa Chuyên viên 1977 3851149
8 Nguyễn T. Thanh Hưng Chuyên viên 1982 3751522
II PHÒNG NGHIỆP VỤ II
9 Nguyễn Sơn Hà Trưởng phòng 1970 3751525
10 Hoàng T. Hương Hà Chuyên viên 1978 3751525
11 Nguyễn Thị Biển Chuyên viên 1982 3751524
III PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
12 Khổng Thị Hữu Trưởng phòng 1970 3751523
13 Lường Thị Hà Kế toán 1983 3851148
14 Nguyễn Phương Lưu Lái xe 1967 3851148
15 Lò Thị Hải Yến Văn thư 1988 3851148
16 Hoàng Thị Thương Nhân viên phục vụ 1986 3851148
  CHI CỤC VĂN THƯ-LƯU TRỮ 
1 Nguyễn Thanh Tùng Chi cục trưởng 1962 3755577
2 Lê Thị Miền Phó Chi cục trưởng 1973 3755573
I TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ
3 Lù Thị Sâm Phó Trưởng phòng 1964 3853075
4 Hoàng Diễm Lệ Lưu trữ viên 1982 3755574
5 Quàng Tuấn Anh Lưu trữ viên 1989 3755574
6 Đinh Thị Hường Lưu trữ viên 1988 3755574
7 Nguyễn Thị Mai Anh Lưu trữ viên 1989 3755574
8 Nguyễn T Huyền Nhung Lưu trữ viên 1988 3755574
II PHÒNG QUẢN LÝ VĂN THƯ- LƯU TRỮ
9 Chu Thị Luyến Phó Trưởng phòng 1976 3755573
10 Khúc Thị Thu Hằng Chuyên viên 1989 3755573
IV PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
11 Lò Việt Dũng Phó Trưởng phòng 1984 3755572
12 Vì Thị Oanh Văn thư 1983 3755572
13 Vũ Thị Hồng Nhung Kế toán 1986 3755572

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La