Sở Nội vụ hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đối với các cơ quan, đơn vị.

Ngày 23/11/2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1500/SNV-CCHC hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành […]

Hưỡng dẫn số 1043/HD-SNV ngày 18/8/2017 về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác Văn thư của cơ quan, tổ chức.

SỞ NỘI VỤ TỈNH SƠN LA HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 05/2017/TT-BNV NGÀY 15/8/2017 CỦA BỘ NỘI VỤ VÀ THÔNG TƯ SỐ 20/2017/TT-BGDĐT NGÀY 18/8/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

1. Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương […]

Công văn số 776/SNV-CCVC ngày 16/6/2017 V/v báo cáo việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức giai đoạn 2013-2016.

Hướng dẫn số 750/HD-SNV ngày 09/6/2017 về thực hiện đánh giá tiêu chí 18 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí […]

Hướng dẫn số 310/HD-SNV ngày 08/3/2017 về việc tổ chức thí điểm xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp sự nghiệp giáo dục thông qua kiểm tra, sát hạch trên bài thi trắc nghiệm.

Công văn số 1404/SNV-TĐTK ngày 13/12/2016 V/v hướng dẫn khen thưởng Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016.

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG – CẤP XÃ

8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành […]

LĨNH VỰC TÔN GIÁO – CẤP XÃ

1 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 2 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng 3 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo 4 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo […]

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG – CẤP HUYỆN

34 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 35 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 36 Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 37 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ […]

Trang 1 / 512345

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La