Hưỡng dẫn số 1043/HD-SNV ngày 18/8/2017 về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác Văn thư của cơ quan, tổ chức.

Công văn số 776/SNV-CCVC ngày 16/6/2017 V/v báo cáo việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức giai đoạn 2013-2016.

Hướng dẫn số 750/HD-SNV ngày 09/6/2017 về thực hiện đánh giá tiêu chí 18 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Hướng dẫn số 310/HD-SNV ngày 08/3/2017 về việc tổ chức thí điểm xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp sự nghiệp giáo dục thông qua kiểm tra, sát hạch trên bài thi trắc nghiệm.

Công văn số 1404/SNV-TĐTK ngày 13/12/2016 V/v hướng dẫn khen thưởng Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016.

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG – CẤP XÃ

8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành […]

LĨNH VỰC TÔN GIÁO – CẤP XÃ

1 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 2 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng 3 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo 4 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo […]

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG – CẤP HUYỆN

34 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 35 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 36 Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 37 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ […]

LĨNH VỰC TÔN GIÁO – CẤP HUYỆN

25 Thủ tụcCấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 26 Thủ tụcCấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc […]

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG – CẤP HUYỆN

24 Thủ tụcTuyển dụng công chức cấp xã

Trang 1 / 512345

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La