Báo cáo kết quả tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ nhân viên cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương; từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018

Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND huyện Thuận Châu về việc phê duyệt kết quả xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 Về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính; từ nhân viên, cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh năm 2018

Thông báo số 243/TB-UBND ngày 06/7/2018 của UBND thành phố về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018

Thông báo số 108/TB-HĐ ngày 19/6/2018 về Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo năm 2018

Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND huyện Thuận Châu về Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển chọn lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Thuận Châu.

Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND huyện Thuận Châu về việc phê duyệt kết quả xét tuyển chọn lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Thuận Châu

Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND Huyện Mộc Châu V/v Phê duyệt kết quả tuyển chọn lao động hợp đồng là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người tại các xã năm 2018 (lần 2).

Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND Huyện Phù Yên v/v phân công công tác đối với các thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Phù Yên đợt 2 năm 2017

Trang 1 / 912345...Cuối