Kế hoạch số 774/KH-SNV ngày 09/6/2017 về phát động phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (7/5/1959 -7/5/2019).

Công văn số 507/SNV-CCVC ngày 20/4/2017 V/v lập hồ sơ đăng ký thi thăng hạng viên lên ngạch Chuyên viên, Kế toán viên, Kiểm lâm viên .

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; – Các Ban quản lý dự án cấp tỉnh; – Các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh; – UBND các huyện, thành phố. Thực hiện Công văn số 1891/BNV-CCVC ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc […]

Số 1264/KH-SNV Ngày 23 tháng 11 năm 2015 về kế hoạch hướng dẫn kê khai về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015.

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về việc minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Căn cứ Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính […]

Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 Về quyết định về việc ban hành quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Số 1547/UBND-NC Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2015 về Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội

Thông tư quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử

Thông tư hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Số 799/SNV-TCBC: Báo cáo về nhu cầu Lao động hợp đồng theo nghị định 68 năm 2015

Trang 1 / 212