Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 885

Công văn số 2524/SNV-CCHC&VTLT ngày 28/12/2021 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021

   Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;

- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

 - Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc danh mục nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ của các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung như sau:

1. Nội dung báo cáo

Thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ, quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, đối với lĩnh vực văn thư lưu trữ, từ biểu số 0901.N/BNV-VTLT đến hết biểu số 0915.N/BNV-VTLT.

Tại các biểu, báo cáo số liệu cần chính xác, đầy đủ (VD: tại biểu 0903 - Số nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ: tổng số nhân sự = tổng chia  theo trình độ = tổng chia theo ngạch = tổng chia theo tuổi; tại biểu 0909 - Số tài liệu lưu trữ: phải có số liệu đầy đủ về mét giá, hồ sơ/ĐVBQ; ......)

2. Quy định về việc gửi báo cáo

2.1.  Các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh; các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc danh mục nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, báo cáo về Sở Nội vụ (lưu ý: đối với những cơ quan có đơn vị trực thuộc tổng hợp số liệu báo cáo của các đơn vị trực thuộc vào cùng biểu báo cáo của cơ quan nhưng điền thông tin vào các dòng, cột tương ứng với cơ quan, tổ chức cấp 1, cấp 2, cấp 3; các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn huyện, thành phố gửi số liệu về cơ quan ngành dọc cấp tỉnh để tổng hợp và cùng biểu báo cáo của cơ quan (cấp tỉnh điền vào cột cấp 1, cấp huyện điền vào cột cấp huyện)).

2.2. Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố, UBND cấp xã, báo cáo về Phòng Nội vụ huyện, thành phố để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ.

2.3. Thời hạn gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2022, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: cchc.snv@sonla.gov.vn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, gửi báo cáo về Sở Nội vụ đúng thời hạn (các biểu báo cáo và hướng dẫn chung được đính kèm theo). Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh trực tiếp về phòng Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ để phối hợp, giải quyết (số điện thoại 0212.3751.890)./.

Tải về

 

 

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang