Điểm tin trong ngày
 • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
 • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
 • 08/04/2024

  Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Việt Nam; vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 143-HD/TW ngày 28/02/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành Hướng dẫn 10-HD/TU ngày 02/4/2024 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 • 08/04/2024

  Những nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

  Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024. Để kịp thời phổ biến các văn bản, chính sách mới ban hành năm 2023 và 2024, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị. Sở Nội vụ giới thiệu những nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị với nội dung sau:

 • 04/04/2024

  Công bố Kết luận thanh tra đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La

  Thực hiện Quyết định thanh tra số 03/QĐ-TTr ngày 18 tháng 01 năm 2024 của của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2023, thời gian tiến hành thanh tra trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La từ ngày 26/01/2024 đến ngày 30/01/2024 và từ ngày 26/02/2024 đến ngày 18/3/2024.

 • 04/04/2024

  Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

  Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Sở Nội vụ tỉnh Sơn La xin trân trọng giới thiệu bài viết.

 • 04/04/2024

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, đối với UBND thành phố Sơn La

  Ngày 02 tháng 4 năm 2024, Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức công bố Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức đối với UBND thành phố Sơn La. Tham dự công bố có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ cùng Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 09/QĐ-TTr; về phía UBND thành phố Sơn La có ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Sơn La; lãnh đạo 14 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố theo kế hoạch thanh tra.

 • 26/03/2024

  GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỘ PHÁP ĐIỂN

  Thực hiện Công văn số 1092/UBND-NC ngày 17/3/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai, hướng dẫn, khai thác, sử dụng Bộ pháp điển. Để thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển được hiệu quả, ngày 25/3/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 486/SNV-TTr về việc thực hiện khai thác, sử dụng Bộ pháp điển để giới thiệu đến công chức, viên chức, người lao động của cơ quan từng bước thay đổi thói quen tìm kiếm, tra cứu các quy định pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển trong quá trình thực hiện giải quyết công việc thường xuyên của cơ quan.

 • 25/03/2024

  GIỚI THIỆU CÁC VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5

  Để phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản Luật, Nghị quyết tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tổ chức triển khai và thi hành các văn bản Luật, Nghị quyết mới ban hành. Phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu 07 Luật, 09 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và 02 Luật, 02 Nghị quyết được được thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV như s

 • 31/01/2024

  Công bố quyết định thanh tra đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La

  Ngày 26 tháng 01 năm 2024, thực hiện Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2024; Quyết định thanh tra số 03/QĐ-TTr ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La. Dự buổi công bố có Ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Ban; lãnh đạo Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La và Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ.

 • 31/01/2024

  Giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật Trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng mới được ban hành trong năm 2023

  Ngày 23/01/2024, Bộ Xây dựng ban hành công văn số 342/BXD-PC gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023.

 • 22/01/2024

  Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024

  Ngày 17/01/2024, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 29/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2024. Bộ Nội vụ thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trực tiếp đối với 07 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại 03 bộ, 06 tỉnh thành phố. Theo đó, năm 2024 Bộ Nội vụ sẽ thực hiện theo dõi, kiểm tra trực tiếp tại địa bàn tỉnh Sơn La gồm 04 nội dung, cụ thể:

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang