Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 19/6/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ
Lượt xem: 51
Ngày 19/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW nhằm mục đích là: (1) Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả, quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được đề ra trong Nghị quyết số 43-NQ/TW; (2) Thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung  tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố phát hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; (3) Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể để Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu của Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 19/6/2024 của Chính phủ xác định 08 nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể: (1) Tổ chức tuyên truyển, phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW; (2) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; (3) Hoàn thiện chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước; (4) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trọng xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; (5) Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; (6) Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân; (7) Tham gia đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; (8) Tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 19/6/2024 của Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ trên Trang điện tử của Sở./.

Tác giả: Đào Văn Chung - Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ.

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang