Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Thông tin về Lãnh đạo Sở

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SNV ngày 09/01/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ;

Căn cứ nội dung thống nhất phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc trong tập thể Lãnh đạo Sở;

  Sở Nội vụ thông báo phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc trong tập thể Lãnh đạo Sở, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Minh Hòa
- Chức vụ: Giám đốc sở
- Điện thoại: 02123.852.608
- Địa chỉ hòm thư điện tử: hoanm.snv@sonla.gov.vn        

1.1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về hoạt động của sở. Chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của sở. Tham gia các Ban chỉ đạo theo Quyết định phân công cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

1.2. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức bộ máy, cán bộ của Sở 

1.3. Là Chủ tài khoản thứ nhất.

1.4. Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của cơ quan, Chủ tịch Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ; Trưởng ban Biên tập thông tin đăng trên Trang thông tin điện tử của sở.

1.5. Nắm bắt tình hình, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến ngành nội vụ tại địa bàn các huyện: Phù Yên, Bắc Yên và Thành phố Sơn La.

2. Đồng chí Trần Bình Minh
- Chức vụ: Phó Giám đốc sở
- Điện thoại: 02123.853.889
- Địa chỉ hòm thư điện tử: minhtb.snv@sonla.gov.vn

2.1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác của phòng Công chức, viên chức, phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên, Văn phòng Sở.

2.2. Tham gia các Ban Chỉ đạo theo Quyết định phân công cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

2.3. Là chủ tài khoản thứ 2 theo ủy quyền của Giám đốc; Chủ tịch Hội đồng thẩm định tài sản của cơ quan.

2.4. Nắm bắt tình hình, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến ngành nội vụ tại địa bàn các huyện: Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp.

3. Đồng chí Cầm Thúy Vân 
- Chức vụ: Phó Giám đốc sở 
- Điện thoại: 02123.8754.988
- Địa chỉ hòm thư điện tử: vanct.snv@sonla.gov.vn 

3.1 Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  trong việc chỉ đạo, điều hành, phối hợp  thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác của phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ; phòng Cải cách hành chính và Văn thư-Lưu trữ; Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

3.2. Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã vùng 3 của sở theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

3.3. Tham gia các Ban chỉ đạo theo Quyết định phân công cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

 3.4. Nắm bắt tình hình, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến ngành nội vụ tại địa bàn các huyện: Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ.

4. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh
- Chức vụ: Phó Giám đốc sở
- Điện thoại: 02123.851.180
- Địa chỉ hòm thư điện tử: tinhnt.snv@sonla.gov.vn

4.1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  trong việc chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác của Thanh tra sở; phòng Tôn giáo; phòng Thi đua, Khen thưởng.

4.2. Tham gia các Ban chỉ đạo theo Quyết định phân công cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

4.3. Nắm bắt tình hình, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến ngành nội vụ tại địa bàn các huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La.

 

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang