Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch
Lượt xem: 299
Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải có những hành động cụ thể để chống lại âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng to lớn mà các thế hệ đi trước đã cống hiến để có được hoà bình, độc lập như ngày hôm nay. Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, cơ hội, là muốn xoá bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Để thực hiện âm mưu đó, chúng tăng cường sử dụng “diễn biến hoà bình”, gây ra những “điểm nóng” - một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc.

Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hoá được chúng coi là “mũi đột phá”, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước chuyển hoá, xoá bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng ra sức sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là internet, các blog để chuyển tải thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và móc nối, tổ chức lực lượng chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đáng lưu ý là, trong những năm gần đây, lợi dụng xu thế toàn cầu hoá kinh tế thế giới và cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, nhất là tin học đang phát triển mạnh mẽ cùng với những khó khăn, thách thức nảy sinh do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu và những diễn biến phức tạp mới trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình” chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Những phần tử cơ hội chính trị ở trong nước hùa theo những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, ra sức công kích Đảng và chế độ. Hàng ngày, chúng tung lên mạng, tán phát hàng chục, hàng trăm tài liệu, từ xuyên tạc về lý luận đến vu cáo trong thực tiễn nhằm làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; ra sức bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mưu toan chia rẽ, kích động lật đổ chính quyền. Nghệ An là địa bàn trọng điểm của cả nước mà thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để tập trung chống phá, thời gian qua cơ quan chức năng đã truy tố, xét xử nhiều đối tượng có hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước trên địa bàn.

Trước tình hình đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chúng ta cần phải có những hành động cụ thể để chống lại âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng to lớn mà các thế hệ đi trước đã cống hiến để có được hoà bình, độc lập như ngày hôm nay, đó là:

Tham gia nghiêm túc các lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh, quốc phòng, để nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, ảnh hưởng tác hại và tính chất phức tạp, quyết liệt của cuộc đấu tranh này trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Từ đó luôn đề cao tính cảnh giác, xác định trách nhiệm của bản thân phải cùng toàn dân đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng.

Tích cực chủ động tham gia phong trào bảo vệ trị an, góp phần làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn đó, giữ vững ổn định mọi mặt của cơ quan, đơn vị và khu dân cư mình sinh sống, tăng cường mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chúng ta cần tích cực, chủ động tham gia công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp tăng cường công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, gắn bó mật thiết, trao đổi thông tin với nhân dân liên quan đến công tác dân vận trên lĩnh vực an ninh trật tự... từ đó để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các cấp giải pháp xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để kẻ xấu lợi dụng kích động chống phá.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức việc học tập và nâng cao tri thức rất quan trọng, cho nên phải luôn trau dồi kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu học tập, lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông tin thời sự, chính trị và xã hội để có được sự nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có ý thức tự giác, kỷ luật trong quá trình tiếp xúc thông tin; chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin, tham gia tích cực đấu tranh chống phao tin, đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thất thiệt.

Hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang ráo riết thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là chúng tập trung chống phá trong thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này để đoàn kết, kiên quyết đánh bại chúng, bảo vệ thành quả cách mạng, nền độc lập, hòa bình để phát triển đất nước.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chúng ta xác định, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới; vì vậy, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác này có vai trò đặc biệt quan trọng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chính cuộc sống yên bình của toàn dân tộc Việt Nam chúng ta.

 Để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, dư luận, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, công chức, thì vấn đề đào tạo, bồi dưỡng ngăn ngừa, đấu tranh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cần được đặt ra trong công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Với trách nhiệm của mình, đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và giảng viên phải thực sự là người chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ nhân cách, đạo đức trong sáng, nêu gương, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ của trí thức trong thời đại Hồ Chí Minh./.

Tác giả: Nguyễn Sơn Hà - Thanh tra, Sở Nội vụ

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang