Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Cập nhật danh mục thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức
Lượt xem: 196

I. Quy định về ngạch công chức

          - Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-97-2011-ND-CP-thanh-tra-vien-va-cong-tac-vien-thanh-tra-130813.aspx

          - Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự; https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-03-2017-TT-BTP-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-ngach-cong-chuc-Thi-hanh-an-dan-su-2017-345925.aspx

          - Thông tư 02/2022/TT-BCT quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-2022-TT-BCT-nghiep-vu-va-xep-luong-doi-voi-ngach-cong-chuc-Quan-ly-thi-truong-501384.aspx

          - Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2022-TT-BNNPTNT-ma-so-tieu-chuan-va-xep-luong-ngach-cong-chuc-nganh-nong-nghiep-525648.aspx

          - Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-2-2021-TT-BNV-xep-luong-doi-voi-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-hanh-chinh-467710.aspx?v=d

          - Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-06-2022-TT-BNV-sua-doi-Thong-tu-02-2021-TT-BNV-xep-luong-ngach-cong-chuc-van-thu-510868.aspx

          - Thông tư số 29/2022/TT-BNV quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-29-2022-TT-BTC-tieu-chuan-chuyen-mon-ngach-cong-chuc-ke-toan-thue-hai-quan-du-tru-517146.aspx

II. Quy định về ngạch viên chức

          1. Ngành Giáo dục

          - Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx

          - Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-01-2021-TT-BGDDT-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx

          - Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx

          - Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx

          - Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2021-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx

          - Thông tư 06/2017/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2017-TT-BNV-quy-dinh-ma-so-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-du-bi-dai-hoc-353753.aspx

          - Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-19-2016-TTLT-BGDDT-BNV-tieu-chuan-nhan-vien-ho-tro-giao-duc-nguoi-khuyet-tat-318173.aspx

          - Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx

         

 

          2. Ngành Y tế

          - Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-10-2015-TTLT-BYT-BNV-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx

          - Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-11-2015-TTLT-BYT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-y-te-cong-cong-276100.aspx

          - Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-26-2015-TTLT-BYT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx

          -Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-27-2015-TTLT-BYT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-duoc-294703.aspx

          - Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-28-2015-TTLT-BYT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx

          - Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2022-TT-BYT-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx

          3. Ngành lao động - TBXH

          - Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-30-2015-TTLT-BLDTBXH-BNV-ma-so-va-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-287920.aspx

          - Thông tư liên tịch 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-35-2015-TTLT-BLDTBXH-BNV-ma-so-tieu-chuan-nganh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong-290522.aspx

          - Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-12-2019-TT-BLDTBXH-huong-dan-chuyen-xep-luong-vien-chuc-nganh-giao-duc-nghe-nghiep-421186.aspx

          - Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH  quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-03-2018-TT-BLDTBXH-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-chuyen-nganh-giao-duc-nghe-nghiep-385452.aspx

          -  Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH  quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-08-2017-TT-BLDTBXH-chuan-chuyen-mon-nghiep-vu-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-324210.aspx

          - Thông tư 10/2018/TT-BNV quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2018-TT-BNV-ma-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-giao-duc-nghe-nghiep-394721.aspx

          4. Ngành Văn hóa nghệ thuật, TDTT

          - Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2022-TT-BVHTTDL-ma-so-chuc-danh-xep-luong-vien-chuc-nghe-thuat-bieu-dien-dien-anh-535212.aspx

          - Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-16-2021-TT-BVHTTDL-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-nganh-di-san-van-hoa-498202.aspx    

          - Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành       

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2022-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-xep-luong-vien-chuc-the-duc-the-thao-534367.aspx

          - Thông tư  09/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-09-2022-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-my-thuat-535504.aspx

          - Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2022-TT-BVHTTDL-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-nganh-thu-vien-520441.aspx

          - Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2022-TT-BVHTTDL-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-nganh-van-hoa-co-so-521151.aspx

          5. Ngành Khoa học và công nghệ

          - Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx

          - Thông tư 01/2020/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 24/2014/TTL- BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2020-TT-BKHCN-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-435901.aspx

          - Thông tư 14/2022/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-14-2022-TT-BKHCN-sua-doi-Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-532279.aspx

          - Thông tư 08/2022/TT-BTTTT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2022-TT-BTTTT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-nganh-cong-nghe-thong-tin-521114.aspx

          6. Ngành Thông tin & truyền thông

          - Thông tư 30/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-30-2020-TT-BTTTT-bo-nhiem-va-xep-luong-chuc-danh-vien-chuc-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-456289.aspx

          - Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-13-2022-TT-BTTTT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-bien-tap-vien-phong-vien-527921.aspx

          7. Ngành lưu trữ

          - Thông tư 07/2022/TT-BNV quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2022-TT-BNV-chuc-danh-ma-so-nghe-nghiep-xep-luong-vien-chuc-nganh-luu-tru-528554.aspx

          8. Ngành Nông nghiệp

          - Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-36-2015-TTLT-BNNPTNT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx

          -Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-37-2015-TTLT-BNNPTNT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-chan-nuoi-thu-y-294607.aspx

          - Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-38-2015-TTLT-BNNPTNT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-kiem-nghiem-thuy-san-294605.aspx

          - Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2022-TT-BNNPTNT-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx

          - Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-18-2020-TT-BNNPTNT-ma-so-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-khuyen-nong-461321.aspx

         

          9. Ngành xây dựng

          - Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-11-2016-TTLT-BXD-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-xay-dung-293846.aspx

          10. Ngành tài nguyên môi trường

          - Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-52-2015-TTLT-BTNMT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-dia-chinh-302020.aspx 

          - Thông tư liên tịch 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên và môi trường  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-53-2015-TTLT-BTNMT-BNV-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-dieu-tra-tai-nguyen-moi-truong-302021.aspx

          - Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-54-2015-TTLT-BTNMT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-dieu-tra-tai-nguyen-302022.aspx

          - Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-55-2015-TTLT-BTNMT-BNV-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-khi-tuong-thuy-van-302023.aspx

          - Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-56-2015-TTLT-BTNMT-BNV-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-quan-trac-tai-nguyen-moi-truong-302024.aspx

          - Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-57-2015-TTLT-BTNMT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-do-dac-ban-do-302025.aspx

          - Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-12-2022-TT-BTNMT-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-534302.aspx         

          11. Ngành Tư pháp

          Thông tư 05/2022/TT-BTP về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-05-2022-TT-BTP-xep-luong-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-tro-giup-vien-phap-ly-531155.aspx
Tác giả: Lò Phương Thảo - Chuyên viên phòng TCBC&TCPCP

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang