Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 190

Xây dựng mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” hiệu quả, cơ sở quan trọng để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TU ngày 28/9/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, nhằm tiếp tục đổi mới cách thức triển khai phong trào, phát huy vai trò, trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; là một trong những căn cứ để biểu dương, khen thưởng, công nhận các tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo"..., Ban Dân vận tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU ngày 06/10/2021 hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, việc xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" phải có nội dung cụ thể, phù họp tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; có sức lan tỏa, khả năng nhân diện rộng và đem lại hiệu quả thiết thực. Căn cứ vào các tiêu chí cụ thể  các  Việc công nhận mô hình, điển hình "Dân vận khéo", cũng được nếu rất rõ phải khách quan, kịp thời, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và đảm bảo tính bền vững của mô hình. Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị đê tổ chức xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trên 4 lĩnh vực cơ bản, gồm: lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh.

          Tiêu chí để xem xét, xác nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” các cấp được quy định cụ thể, chi tiết tại Hướng dẫn. Hàng năm tổ chức khen thưởng các điển hình "Dân vận khéo"  đối với cấp cơ sở, cấp huyện; khen thưởng điển hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh được thực hiện vào dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Kèm theo Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU là các mẫu đăng ký mô hình “Dân vận khéo” của từng đối tượng; mẫu tổng hợp, rà soát mô hình; mẫu quy trình xét, thông báo, xác nhận; mẫu báo cáo triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo”...

          Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2026, là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố hệ thống chính trị của tỉnh và từng địa phương./.   

Chi tiết xem tại Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU ngày 06/10/2021

Tác giả:Phạm Thị Quỳnh Lan - Ban TĐKT

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang