Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 140

Một số điểm mới về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến cấp chính quyền địa phương

Ngày 06 tháng 7 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số  42/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Theo đó định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn hiện hệ thống pháp luật đối với địa phương sửa đổi, bổ sung  như sau:

 1. Đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế

1.1. Đối với Nghị Quyết Hội đồng nhân dân

 - Cấp tỉnh định mức là 30 triệu đồng/01 văn bản.

(định mức theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 là 10 triệu đồng/01 văn bản tăng 20 triệu đồng/01 văn bản).

 - Cấp huyện định mức là 15 triệu đồng/01 văn bản.

(định mức theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 là 8 triệu đồng/01 văn bản tăng 7 triệu đồng/01 văn bản).

 - Cấp xã định mức là 10 triệu đồng/01 văn bản.

(định mức theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 là 6 triệu đồng/01 văn bản tăng 4 triệu đồng/01 văn bản).

1.2. Đối với Quyết định của Ủy ban  nhân dân

  - Cấp tỉnh định mức là 20 triệu đồng/01 văn bản.

(định mức theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 là 10 triệu đồng/01 văn bản tăng 10 triệu đồng/01 văn bản).

 - Cấp huyện định mức là 10 triệu đồng/01 văn bản.

(định mức theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 là 8 triệu đồng/01 văn bản tăng 2 triệu đồng/01 văn bản).

 - Cấp xã định mức là 8 triệu đồng/01 văn bản.

(định mức theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 là 6 triệu đồng/01 văn bản tăng 2 triệu đồng/01 văn bản).

          2.  Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung một

          Định mức phân bổ kinh phí không quá 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế.

3. Định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn hiện hệ thống pháp luật:

Thông tư cũng hướng dẫn mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt như:

 - Chi soạn thảo đề cương chi tiết:

+ Văn bản mới hoặc thay thế: Mức chi 1.500.000 đồng/đề cương

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung: Mức chi 950 đồng/đề cương.

 - Chi soạn thảo văn bản:

+ Văn bản mới hoặc thay thế: Mức chi 4.800.000 đồng/dự thảo văn bản.

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung: Mức chi 4.000.000đồng/dự thảo văn bản.

- Chi soạn thảo các báo cáo phục vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật:

+ Tờ trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Mức chi  3.000.000 đồng/tờ trình.

+ Bản tổng hợp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý: Mức chi 900.000 đồng/bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với văn bản ban hành mới, thay thế: Mức chi 600.000 đồng/bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều.

- Báo cáo nhận xét, đánh giá của người phản biện, thành viên hội đồng thẩm định, báo cáo tham luận:

Mức chi 500.000 đồng/báo cáo; đối với văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 300.000 đồng/báo cáo.

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách:

Mức chi mức chi 2.000.000 đồng/báo cáo.

- Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản (nếu trong dự án, dự thảo có quy định thủ tục hành chính):

Mức chi 2.000.000 đồng/bản đánh giá thủ tục hành chính.

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:

Mức chi 4.000.000 đồng/báo cáo.

- Báo cáo kinh nghiệm nước ngoài liên quan đến đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:

Mức chi 3.000.000 đồng/báo cáo.

-  Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

+ Báo cáo tổng hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tư pháp: mức chi 6.800.000 đồng/báo cáo;

+ Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: mức chi 5.000.000 đồng/báo cáo;

+ Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện: mức chi 1.800.000 đồng/báo cáo;

+ Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề, báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật đột xuất: mức chi 10.000.000 đồng/báo cáo;

+ Báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật: mức chi 5.000.000 đồng/báo cáo.

Ngoài ra Thông tư còn quy định mức chi trong trường hợp thuê dịch và hiệu đính tài liệu; lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập; chi báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật và những nội dung khác./.

Tác giả: Hà Thị Sen - Thanh tra sở

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang