Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 221

MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CẤP TỈNH NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021; Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Thanh tra Chính phủ Ban hành “Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021”; Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2021, qua công tác đánh giá, chấm điểm PCTN tỉnh Sơn La đã đạt được kết quả sau:

1. Việc ban hành văn bản thực hiện

Trong quá trình triển khai, Tổ đánh giá công tác PCTN đã ban hành 04 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; các đơn vị tham gia đánh giá cơ bản đã có nhiều cố gắng trong việc thu thập, tổng hợp số liệu, tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác đánh giá. Các đơn vị được phân công thực hiện chấm điểm theo chức năng quản lý nhà nước đã ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung và cung cấp tài liệu kiểm chứng đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ đã đề ra.

2. Việc triển khai thực hiện, kết quả đạt được

Từ ngày 11/5/2022 đến ngày 06/6/2022, bộ phận đánh giá chấm điểm cấp tỉnh đã tiến hành kiểm tra tài liệu kiểm chứng, thẩm định, tổng hợp chấm điểm và xây dựng dự thảo báo cáo và đã tiếp thu ý kiến của các đơn vị, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trước khi trình Thường trực UBND tỉnh ban hành Báo cáo Thanh tra Chính phủ; Tổng số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện đánh giá công tác PCTN là 31 đơn vị thuộc UBND tỉnh; Điểm số đánh giá năm 2021 tự đánh giá đạt 71 điểm, tăng so với năm 2020 là 1.91 điểm (năm 2020 đạt 69.09 điểm)

3. Đánh giá kết quả thực hiện

- Ưu điểm: Các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cơ bản chấp hành nghiêm túc Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Các đơn vị được phân công làm đầu mối thực hiện chấm điểm theo chức năng quản lý nhà nước: Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ..., đã tích cực triển khai, hướng dẫn các đơn vị, thực hiện việc đánh giá các nội dung được giao đảm bảo tiến độ, yêu cầu của bộ chỉ số.

- Tồn tại, hạn chế:

Nhìn chung nội dung tự chấm điểm của một số đơn vị đảm bảo sát với kết quả thực hiện và tài liệu kiểm chứng đầy đủ theo phụ lục chấm điểm của đơn vị. Tuy nhiên một số đơn vị gửi báo cáo và tài liệu kiểm chứng về đơn vị đầu mối được giao thẩm định chấm điểm còn chậm, không đảm bảo thời gian, nội dung, chất lượng đánh giá không đạt yêu cầu gây khó khăn cho việc tổng hợp vào kết quả chung của tỉnh.

Các tiêu chí đánh giá năm 2021 theo Bộ chỉ số do Thanh tra Chính phủ ban hành có nhiều tiêu chí thay đổi so với năm 2020. Một số nội dung mới theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 chưa có văn bản hướng dẫn có liên quan như việc: Công tác phòng ngừa TN trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài NN (công tác thanh tra, kiểm tra), Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, dẫn đến việc triển khai thực hiện còn lúng túng;

- Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ quan: Công chức tham gia là thành viên của tổ đánh giá, chủ trì chấm điểm đánh giá theo lĩnh vực có sự thay đổi, chưa có kinh nghiệm trong công tác đánh giá, chưa tập trung nghiên cứu Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn, do kiêm nhiệm và thực hiện nhiều công việc cùng một lúc cũng có phần ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng đánh giá công tác PCTN.

Công tác tự đánh giá, tổng hợp tài liệu kiểm chứng có liên quan ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thủ trưởng đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện; việc phân công công chức tham gia công tác tự đánh giá ở một số đơn vị chưa tập trung nghiên cứu Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn, cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm chứng cho tổ công tác chấm điểm đánh giá của tỉnh còn chậm về thời gian so với kế hoạch, chất lượng đánh giá công tác PCTN.

Việc phát hiện và chứng minh hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác thanh tra, công tác giải quyết tố cáo và hoạt động giám sát còn hạn chế.

- Nguyên nhân khách quan: Một số nội dung mới theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 chưa có văn bản hướng dẫn có liên quan như việc: Kiểm soát xung đột lợi ích, công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, dẫn đến việc triển khai thực hiện còn lúng túng.

Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ được ban hành còn chậm, có nhiều tiêu chí mới, có một số nội dung cách tính điểm còn chưa phù hợp; việc thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp hành chính, bằng biện pháp tư pháp rất khó khăn, phức tạp.

4. Đề xuất phương pháp khắc phục

- Các cấp, các ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chương trình hành động theo Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý về PCTN; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 04.02.2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07.12.2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 1626/KH-TTCP ngày 28/6/2016 về việc thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các văn bản chỉ đạo điều hành của Thanh tra Chính phủ, cấp ủy, chính quyền về công tác PCTN.

- Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Minh bạch tài sản, thu nhập; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật… theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

- Tăng cường sự giám sát của Cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền./.

Tác giả:Nguyễn Sơn Hà - Thanh tra, Sở Nội vụ

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang