Điểm tin trong ngày
Object reference not set to an instance of an object.
Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 760
Để bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền trong các lĩnh vực của ngành Nội vụ; số liệu thực hiện chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ bảo đảm thống nhất, chính xác, thuận lợi cho việc tổng hợp, cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng; làm cơ sở để UBND tỉnh thực hiện chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ đối với Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày 02/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quyết định này quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ, bao gồm: Tên báo cáo, tần xuất thực hiện, thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo; mẫu đề cương và biểu mẫu số liệu báo cáo; hình thức báo cáo; phương thức gửi, nhận báo cáo và cơ quan nhận báo cáo; nội dung báo cáo; chỉnh lý, bổ sung báo cáo và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Báo cáo định kỳ về kết quả công tác ngành Nội vụ bao gồm 12 tên loại báo cáo: 

1. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, năm (năm báo cáo) và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, năm (liền kề) của ngành Nội vụ

 2. Báo cáo công tác cải cách hành chính hằng quý, 6 tháng, hằng năm

 3. Báo cáo lĩnh vực chính quyền địa phương

4. Báo cáo về công tác thanh niên

5. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án vị trí việc làm

6. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm

7. Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng, danh sách và tiền lương cán bộ, công chức

8. Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng, danh sách và tiền lương viên chức

9. Báo cáo thống kê, tổng hợp việc sử dụng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

10. Báo cáo kết quả sử dụng và kế hoạch biên chế công chức hằng năm trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

11. Báo cáo hoạt động Hội hàng năm.

12. Báo cáo về tổ chức và hoạt động của Quỹ Từ thiện, Quỹ Xã hội hàng năm

 Đối tượng thực hiện báo cáo định kỳ

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ

Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Thời hạn gửi báo cáo định kỳ

Thời hạn các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện gửi báo cáo định kỳ được quy định cụ thể theo từng tên loại báo cáo.

 Hình thức báo cáo và phương thức gửi, nhận báo cáo; cơ quan nhận báo cáo

- Hình thức báo cáo và phương thức gửi, nhận báo cáo:

+ Báo cáo được thể hiện bằng hình thức văn bản điện tử gửi đến cơ quan nhận báo cáo thông qua Trục liên thông văn bản và Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ.

+ Đối với các đơn vị chưa thực hiện nhận, gửi văn bản qua Trục liên thông văn bản, báo cáo bằng bản điện tử (file pdf có chữ ký và đóng dấu đỏ) gửi qua địa chỉ hòm thư điện tử: noivu@sonla.gov.vn.

+ Việc quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư số 07/2021/TT-BNV.

- Cơ quan nhận báo cáo: Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Chỉnh lý, bổ sung báo cáo

 - Trường hợp phải chỉnh lý, bổ sung nội dung, số liệu báo cáo, cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm gửi báo cáo đã được chỉnh lý, bổ sung kèm theo văn bản nêu rõ việc chỉnh lý, bổ sung và phải có chữ ký xác nhận, đóng dấu.

- Trường hợp tự ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung báo cáo, số liệu trong báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo kèm theo thì báo cáo, biểu mẫu đó không có giá trị.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022.
Tác giả: Hà Thị Sen, Thanh tra Sở Nội vụ

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang