Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 1049

UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022. Theo đó, Kế hoạch xác định 08 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

- Rà soát, bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

          - Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử  của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Chỉ đạo quyết liệt việc lập hồ sơ công việc, hằng năm giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, đơn vị, không để xảy ra tình trạng tài liệu bị tồn đọng; thực hiện việc giao nộp tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đối với những hồ sơ có giá trị bảo quản vĩnh viễn theo đúng quy định.

- Tập trung giải quyết dứt điểm tài liệu còn tồn đọng chưa được chỉnh lý tại các cơ quan, đơn vị.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc gửi, nhận, trao đổi và quản lý văn bản đi, đến trên môi trường mạng theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

-Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức đảm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ (kể cả công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ).

          - Triển khai thực hiện Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020 - 2024 theo Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh; Đề án thu thập tài liệu của các cơ quan, tổ chức vào Lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 theo Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh.

 UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các Hội đặc thù thuộc tỉnh; các cơ quan ngành dọc Trung ương và các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ cụ thể về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tác giả:Hoàng Diễm Lệ - Chuyên viên phòng CCHC&VTLT

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang