Tổ chức bộ máy Sở Nội Vụ Tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 14/01/2014 04:09:01

1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

– Văn phòng sở;

– Thanh tra sở;

– Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên;

– Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ;

– Phòng Công chức – viên chức;

– Phòng Cải cách hành chính;

– Phòng Tôn giáo;

2. Các tổ chức trực thuộc Sở:

– Chi cục Văn thư – Lưu trữ;

– Ban Thi đua – Khen thưởng;

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La