Tổ chức bộ máy Sở Nội Vụ Tỉnh Sơn La

1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

– Văn phòng sở;

– Thanh tra sở;

– Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên;

– Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ;

– Phòng Công chức – viên chức;

– Phòng Cải cách hành chính, Văn thư lưu trữ

– Phòng Tôn giáo;

2. Tổ chức trực thuộc Sở:

– Ban Thi đua – Khen thưởng;

3. Đơn vị sự nghiệp:

– Trung tâm lưu trữ lịch sử