Tổ chức bộ máy Sở Nội Vụ Tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 14/01/2014 04:09:01

1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

– Văn phòng sở;

– Thanh tra sở;

– Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên;

– Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ;

– Phòng Công chức – viên chức;

– Phòng Cải cách hành chính;

– Phòng Tôn giáo;

2. Các tổ chức trực thuộc Sở:

– Chi cục Văn thư – Lưu trữ;

– Ban Thi đua – Khen thưởng;

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La