Triển khai Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2019

Ngày 30/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2019 kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và các đơn vị trực thuộc trong năm 2019 triển khai […]

Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

Ngày 31/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 284/QĐ-UBND công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của các cơ quan hành chính (sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh). Theo đó, […]

Công văn số 248/SNV-TCBC&TCPCP Về việc xin ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHỈNH LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ TỒN ĐỌNG NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch […]

Quyết định về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La  

Ngày 30 tháng 01 năm 2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Quyết định này thay thế Quyết […]

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế năm 2018

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, năm 2018 Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương […]

Nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến mức độ Ứng dụng công nghệ thông tin; Trang thông tin điện tử của sở năm 2019

Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2018. Kết quả đánh giá, xếp hạng của Sở Nội […]

Hội nghị gặp mặt Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiêu biểu trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2018

29.01.2019.1

Chiều ngày 23/01/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp năm 2018. Đây là năm thứ 2 tỉnh tổ chức Hội nghị với mục đích gặp mặt, […]

Tờ trình số 99/TTr-SNV ngày 24/01/2019 Về việc đề nghị ban hành Công văn của UBND tỉnh tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị

Những điểm mới quan trọng của Luật tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật có 9 Chương và 67 Điều, Luật có những quy định thể hiện rõ nét hơn […]

Trang 1 / 4712345...102030...Cuối