Hưỡng dẫn số 1043/HD-SNV ngày 18/8/2017 về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác Văn thư của cơ quan, tổ chức.

Công văn số 776/SNV-CCVC ngày 16/6/2017 V/v báo cáo việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức giai đoạn 2013-2016.

Hướng dẫn số 750/HD-SNV ngày 09/6/2017 về thực hiện đánh giá tiêu chí 18 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Hướng dẫn số 310/HD-SNV ngày 08/3/2017 về việc tổ chức thí điểm xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp sự nghiệp giáo dục thông qua kiểm tra, sát hạch trên bài thi trắc nghiệm.

Công văn số 1404/SNV-TĐTK ngày 13/12/2016 V/v hướng dẫn khen thưởng Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016.

Công văn số 1104/SNV-CCHC ngày 05/10/2016 V/v hướng dẫn báo cáo cải cách hành chính năm 2016.

Công văn số 216/SNV-TĐKT ngày 03/3/2016 Về việc hướng dẫn tặng Bằng khen cho đối tượng nông dân.

Số 55/SNV-CCVC Ngày 15/01/2016 V/v báo cáo số lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 3, đối tượng 4 tính đến 31/12/2015.

Kính gửi: – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; – Văn phòng UBND tỉnh; – Các sở, ban, ngành;                  – UBND các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các ban quản lý dự án; – Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh. Thực hiện kế hoạch bồi […]

Số 1369/SNV-CCVC Ngày 17/12/2015 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện tính đến 31/12/2015.

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các ban quản lý dự án; – Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh. Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử […]

Số:1245/HD-SNV Ngày 18/11/2015 về hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và […]

Trang 1 / 3123

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La