Thông tin về Lãnh đạo Sở

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 24/01/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ;

Căn cứ nội dung thống nhất phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc trong tập thể Lãnh đạo Sở tại cuộc họp ngày 30/8/2017;

Sở Nội vụ thông báo phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc trong tập thể Lãnh đạo Sở, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Minh Hòa

– Chức vụ: Giám đốc sở

– Điện thoại: 02123.852.608

– Địa chỉ hòm thư điện tử: hoanm.snv@sonla.gov.vn

1.1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về hoạt động của sở. Chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của sở.

1.2. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

a) Công tác quản lý ngành

– Chủ trì chỉ đạo toàn bộ các chương trình, đề án của tỉnh, của ngành do UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì thực hiện.

– Quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành.

– Thanh tra, kiểm tra.

–  Đối ngoại.

– Tham gia các Ban chỉ đạo theo Quyết định phân công cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

b) Công tác nội bộ Sở

– Tổ chức bộ máy, cán bộ; Cải cách hành chính; Quy chế dân chủ; Thi đua khen thưởng, kỷ luật.

– Là Chủ tài khoản thứ nhất.

– Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của cơ quan, Chủ tịch Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc sở; Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ; Trưởng ban Biên tập thông tin đăng trên Trang thông tin điện tử của sở.

– Phụ trách Thanh tra Sở; Ban Thi đua- Khen thưởng.

– Trực tiếp sinh hoạt với Thanh tra Sở.

1.3. Nắm bắt tình hình, giải quyết các nhiệm vụ liên quan tại địa bàn các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp và Thành phố Sơn La.

2. Đồng chí Trần Bình Minh

– Chức vụ: Phó Giám đốc sở

– Điện thoại: 02123.853.889

– Địa chỉ hòm thư điện tử: minhtb.snv@sonla.gov.vn

2.1. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác và trực tiếp phụ trách: phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ, phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên, Văn phòng Sở. Trực tiếp sinh hoạt với phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên.

2.2. Tham gia các Ban Chỉ đạo theo Quyết định phân công cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

2.3. Về công tác nội bộ

– Là chủ tài khoản thứ 2 theo ủy quyền của Giám đốc;

– Phụ trách công tác Dân vận chính quyền của cơ quan;

– Chủ tịch Hội đồng thẩm định tài sản của cơ quan;

– Chỉ huy trưởng BCH quân sự cơ quan.

2.4. Nắm bắt tình hình, giải quyết các nhiệm vụ liên quan tại địa bàn các huyện: Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ.

3. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng

– Chức vụ: Phó Giám đốc sở

– Điện thoại: 02123.851.180

– Địa chỉ hòm thư điện tử: hungnv.snv@sonla.gov.vn

3.1. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác và trực tiếp phụ trách: phòng Công chức viên chức, phòng Cải cách hành chính. Trực tiếp sinh hoạt với phòng Cải cách hành chính.

3.2. Về công tác nội bộ: Chính trị viên của cơ quan.

3.3. Tham gia các Ban chỉ đạo theo Quyết định phân công cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

3.4. Nắm bắt tình hình, giải quyết các nhiệm vụ liên quan tại địa bàn các huyện: Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên.

4. Đồng chí Cầm Thúy Vân

– Chức vụ: Phó Giám đốc sở

– Điện thoại: 02123.8754.988

– Địa chỉ hòm thư điện tử: vanct.snv@sonla.gov.vn

4.1. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác và trực tiếp phụ trách: phòng Tôn giáo, Chi cục Văn thư- Lưu trữ. Trực tiếp sinh hoạt với phòng Tôn giáo.

4.2. Về công tác nội bộ

– Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã vùng 3 theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

4.3. Tham gia các Ban chỉ đạo theo Quyết định phân công cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

4.4. Nắm bắt tình hình, giải quyết các nhiệm vụ liên quan tại địa bàn các huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La.