Luật Phòng cháy chữa cháy

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 1 27/2001/QH10 29/6/2001 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2 40/2013/QH13 22/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. 3 VBHN-BCA 21/2/2014 Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 4 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP […]

Luật phòng cháy và chữa cháy