Công văn số 793/SNV-TCBC&TCPCP ngày 12/6/2018 Về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi quy định ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh

du thao logo1

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 về điều chỉnh bổ sung đề án sắp xếp, đổi mới công ty TNHH nhà nước một thành viên Nông nghiệp Tô Hiệu

Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Sơn La giai đoạn 2018-2021

Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 Về việc phê duyệt phương án và chuyển Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường Sơn La thành Công ty cổ phần

Triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW về kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thành lập các […]

Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 về ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Công văn số 635/SNV-TCBC&TCPCP ngày 08/5/2018 Về việc xin ý kiến hồ sơ dự thảo nghị quyết của HĐND về hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

Công văn số 244/SNV-TCBC&TCPCP ngày 08/2/2018 về việc xin ý kiến dự thảo phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức

du thao logo1

Công văn 197/SNV-TCBC&TCPCP ngày 07/2/2018 về việc xin ý kiến hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND về hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng.

du thao logo1

Công bố Quyết định thành lập Ban quản lý dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La.

24.01.2018

Sáng ngày 20/12/2018, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố, trao Quyết thành lập Ban quản lý dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La và Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý đối với ông Tằng Văn Thanh – Giám đốc Ban quản lý […]