HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

13.10.2018

Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2018, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã tổ chức buổi tọa đàm. Tới dự có đại diện Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI; UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, đại […]

Sắp xếp, kiện toàn các Ban chỉ đạo của UBND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ […]

Hướng dẫn số 1242/HD-SNV ngày 10/9/2018 về việc Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công văn số 1129/SNV-TCBC&TCPCP ngày 16/8/2018 về việc xin ý kiến hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/07/2018 của UBND tỉnh.

du thao logo1

Kính gửi: – Ban Tổ chức tỉnh ủy; – Các Sở, ban, ngành; – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; – Các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh quản lý; – Các đơn vị trực thuộc Sở; – UBND các huyện, thành phố. Căn cứ Quyết […]

Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Công văn số 1020/SNV-TCBC&TCPCP ngày 30/7/2018 Về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế bổ sung đợt 2 năm 2018 và đợt 1 năm 2019

Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định 1730/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực thông tin truyền thông.

Công văn số 793/SNV-TCBC&TCPCP ngày 12/6/2018 Về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi quy định ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh

du thao logo1
Trang 1 / 1012345...10...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La