Một số kết quả về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngày 25/6/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết […]

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh Sơn La

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong […]

Công văn số 4631/UBND-NC ngày 19/12/2018 Về việc thực hiện Công văn số 5954/BNV-TCBC ngày 05/12/2018 của Bộ Nội vụ

Công văn số 1746/SNV-TCBC&TCPCP ngày 13/12/2018 Về việc thực hiện hợp đồng lao động theo NĐ68/2000/NĐ-CP

Quyết định Về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập

Công văn số 1644/SNV-TCBC&TCPCP ngày 26/11/2018 Về việc giao cơ cấu ngạch trong các cơ quan hành chính Nhà nước

Nghị định của Chính phủ về quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Ngày 22/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, gồm 04 chương và 25 điều. Theo Nghị định việc tổ chức hành chính của nhà nước được thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: – Có […]

Hướng dẫn triển khai Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

13.10.2018

Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2018, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã tổ chức buổi tọa đàm. Tới dự có đại diện Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI; UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, đại […]

Sắp xếp, kiện toàn các Ban chỉ đạo của UBND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ […]

Trang 1 / 1112345...10...Cuối