Những điểm mới quan trọng của Luật tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật có 9 Chương và 67 Điều, Luật có những quy định thể hiện rõ nét hơn […]

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI) NĂM 2018

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật số 36/2018/QH14) và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) có nhiều điểm mới rất quan trọng để bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, hiệu quả trong công […]

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2019

Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở Ngoại vụ

Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng, việc thực hiện dân chủ tại Trung tâm Y tế huyện Mường La

Công văn số 1639/SNV-TTr ngày 26/11/2018 Về việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Kính gửi: – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; – Các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội ; – Các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư […]

Quyết định về Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở Ngoại vụ

Công khai Kết luận Về việc thanh tra đột xuất việc xét, cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 22/10/2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số1447/KL-SNV  Về việc thanh tra đột xuất việc xét, cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công khai Kết luận thanh tra tại trường THPT Quỳnh Nhai

Ngày 19/10/2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số 1413/KL-SNV ngày 15/10/2018 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; việc thực hiện định mức giáo viên, số lớp, số […]

Thanh tra đột xuất tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La

10.10.2018

Ngày 9/10/2018, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra đột xuất và tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về công tác đánh giá xếp loại công chức; công tác lập hồ […]

Trang 1 / 41234