Hội nghị thống nhất địa giới hành chính giữa hai tỉnh Sơn La và Yên Bái

07.11.20118

Thực hiện Quyết định số 513 ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát, hiệp thương giải quyết […]

HỌC TẬP TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN, DÂN CHỦ, CÔNG TÁC NỘI VỤ TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH.

13.9.2018.1

Thực hiện Công văn số 2939/UBND-NC ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc đi học tập kinh nghiệm ở trong nước. Từ ngày 04 đến ngày 07/9/2018, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân vận, dân chủ, công tác […]

TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN, DÂN CHỦ CHO LÃNH ĐẠO VÀ CHUYÊN VIÊN CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ .

14.3.2018.1

Thực hiện Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác […]

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTg NGÀY 26/5/2017 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VÀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC BẦU, TỪ CHỨC, BÃI NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG CÁCH CHỨC THÀNH VIÊN UBND CÁC CẤP.

Để thực hiện nghiêm Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, cùng […]

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIÚP ĐỠ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

09.5.2017 .1

Chiều ngày 08/5/2017, đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công của các sở, ban ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã […]

BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH VÀ BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP.

19.4.2017.2

Chiều 18/4, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Chá A Của – Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đã ký Chương trình phối […]

UBND TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ; Ở BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ.

19.4.2017.1

Ngày 14/4, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ […]

Công văn số 4250/UBND-NC ngày 23/12/2016 V/v thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ.

Thông báo số 260/TB-UBND ngày 12/10/2016 huyện Sốp Cộp về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

92c16f5b8e5d7b72e6a968959f96b0d1_thumb

SỞ NỘI VỤ PHỐI HỢP VỚI VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN, BỘ NỘI VỤ MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRẺ Ở XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA.

trn-binh-minh-2016

Thực hiện Quyết định số 503/QĐ-BNV ngày 24/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2016; Công văn số 4618/BNV-CTTN ngày 03/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức lớp […]

Trang 1 / 212