Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 07/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tỉnh Sơn La năm 2019. Theo đó, sẽ kiểm tra trực tiếp các đơn vị: Ủy ban nhân dân các huyện: Quỳnh Nhai, Sông Mã, Thuận Châu, Thành phố Sơn La; Các sở, […]

Công văn số 1788/SNV-CCHC&VTLT ngày 21/12/2018 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018

Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức năm 2018

IMG_1911

Ngày 19/12/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND phường Quyết […]

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3026/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019. Trong đó xác định  7 nhiệm vụ trọng tâm, 71 nhiệm vụ cụ thể; với mục tiêu đề ra là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện […]

Kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2018

Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh Sơn La đã có Báo cáo số 763/BC-UBND về tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, đã đánh giá một số kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Sơn La năm 2018 như sau: […]

Hội nghị Tập huấn nâng hiệu quả quản trị và hành chính (PAPI) năm 2018

05.12.2018

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Hỗ trợ cải thiện Hiệu quả Quản trị và Hành chính công” tỉnh Sơn La năm 2018; Quyết định số 964/QĐ-SNV ngày 09/11/2018 của Sở Nội vụ về việc mở lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao Hiệu quả […]

V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã tính đến ngày 31/12/2018.

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018

22.11.2017.1

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018; Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách […]

Quyết định Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng phần mềm một cửa điện tử dùng chung cấp xã”

Công văn số1384/SNV-CCHC ngày 09/10/2018 về việc hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trang 1 / 1412345...10...Cuối