Công văn số 1577/SNV-XDCQ&CTTN ngày 08/12/2017 V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Hướng dẫn tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021; hỗ trợ đối với lao động hợp đồng theo Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn số 1297/SNV-XDCQ&CTTN ngày 12/10/2017 xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022.

Công văn số 1131/SNV-CCHC ngày 07/9/2017 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

du thao logo1

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; – Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và […]

Công văn số 1108/SNV-XDCQ&CTTN ngày 05/9/2017 V/v xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022

du thao logo1

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; – Bảo hiểm Xã hội tỉnh; – UBND các […]

Công văn số 1107/SNV-XDCQ&CTTN ngày 05/9/2017 V/v xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022.

du thao logo1

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; – Bảo hiểm Xã hội tỉnh; – UBND các […]

Công văn số 1031/SNV-CCHC ngày 16/8/2017 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; – Các tổ chức Hội có tính chất đặc thù. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 […]

Công văn số 644/SNV-CCHC ngày 17/5/2017 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lần 2.

du thao logo1

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành, – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Thực hiện Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước năm 2017; Quyết định 658/QĐ-UBND ngày 25/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố […]

Công văn số 515/SNV-CCHC ngày 24/4/2017 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố .

du thao logo1

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành, – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La về […]

Công văn số 468/SNV-TCBC&TCPCP ngày 13/4/2017 Xin ý kiến về dự thảo Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.

du thao logo1

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – Bảo hiểm xã hội tỉnh; – UBND các huyện, thành phố. Thực hiện Thông báo số 86/TB-VPUB ngày 08.4.2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai xây dựng […]

Công văn số 458/SNV-TCBC&TCPCP ngày 11/4/2017 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

du thao logo1

Kính gửi: – Các Sở, Ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; – Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; – Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh; – Các tổ chức chính trị, xã hội. […]

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La