DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN SỞ NỘI VỤ TỈNH SƠN LA

STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Nội dung
1
Thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
2 Tổ chức bộ máy, cán bộ Chi tiết
2
Thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
3 Tổ chức bộ máy, cán bộ Chi tiết
3 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 3 Tổ chức bộ máy, cán bộ Chi tiết
4 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 3 Tổ chức bộ máy, cán bộ Chi tiết
5 Thủ tục bổ nhiệm cán bộ, công chức thuộc UBND tỉnh quản lý  2 Tổ chức bộ máy, cán bộ Chi tiết

 

6
Thủ tục kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý thuộc UBND tỉnh quản lý
 
2 Tổ chức bộ máy, cán bộ Chi tiết
7
Thủ tục quyết định cho cán bộ, công chức nghỉ hưu thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh
3 Tổ chức bộ máy, cán bộ Chi tiết

Đăng ký trực tuyến

8
Thủ tục thành lập Hội
 
2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
9
Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội
 
3 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết

Đăng ký trực tuyến

10
Thủ tục chia tách; sáp nhập; hợp nhất Hội
 
2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
11
Thủ tục đổi tên Hội
 
2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
12
Thủ tục Hội tự giải thể
 
2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
13
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường
 
3 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết

Đăng ký trực tuyến

14
Thủ tục cho phép đặt văn phòng đại diện
 
2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
15
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
 
2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
16
Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
 
2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
17 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
18
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ
3 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết

Đăng ký trực tuyến

19
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ
 
2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
20
Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
 
2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
21
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia tách Quỹ
 
2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
22
Thủ tục đổi tên Quỹ
 
2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
23
Thủ tục Quỹ tự giải thể
 
2 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết
24 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức phối hợp liên ngành 3 Tổ chức phi chính phủ Chi tiết

Đăng ký trực tuyến

25
Thủ tục thi tuyển công chức
 
2 Cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết
26
Thủ tục xét tuyển công chức
 
2 Cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết
27
Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
 
2 Cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết
28 Thủ tục thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương 2 Cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết
29 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng 2 Cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết
30
Thủ tục xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
 
2 Cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết
31
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II
 
2 Cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết
32 Thủ tục tiếp nhận, điều động và xếp lại ngạch (nếu có) đối với các chức danh thuộc Giám đốc Sở Nội vụ quyết định 2 Cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết
33 Thủ tục tiếp nhận, điều động và xếp lại ngạch (nếu có) cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý 2 Cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết
34
Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
 
3 Cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết

Đăng ký trực tuyến

35 Thủ tục xét nâng ngạch không qua  thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu (từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính) 2 Cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết
36 Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên, nâng hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức thuộc UBND tỉnh, tỉnh ủy quản lý 3 Cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết

Đăng ký trực tuyến

37
Thủ tục phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm  Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện
 
2 Chính quyền địa phương Chi tiết
38
Thủ tục thành lập bản, tiểu khu, tổ dân phố mới
 
2 Chính quyền địa phương Chi tiết
39 Thủ tục tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã 2 Chính quyền địa phương Chi tiết
40
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh
 
2 Thanh niên Chi tiết
41
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh
 
2 Thanh niên Chi tiết
42
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
 
2 Thanh niên Chi tiết
43 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP 2 Tôn giáo Chi tiết
44
Thủ tục cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở tỉnh
 
2 Tôn giáo Chi tiết
45 Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong tỉnh 2 Tôn giáo Chi tiết
46
Thủ tục chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
 
2 Tôn giáo Chi tiết
47
Thủ tục chấp thuận việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo
 
2 Tôn giáo Chi tiết
48 Thủ tục cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều  huyện, thành phố trong một tỉnh 2 Tôn giáo Chi tiết
49 Thủ tục cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trong tỉnh 2 Tôn giáo Chi tiết
50
Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
 
2 Tôn giáo Chi tiết
51
Thủ tục Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
 
2 Tôn giáo Chi tiết
52 Thủ tục Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP 2 Tôn giáo Chi tiết
53
Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo
 
2 Tôn giáo Chi tiết
54
Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thành phố hoặc ngoài tỉnh
 
2 Tôn giáo Chi tiết
55 Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP 2 Tôn giáo Chi tiết
56 Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP 2 Tôn giáo Chi tiết
57 Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP 2 Tôn giáo Chi tiết
58
Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện
 
2 Tôn giáo Chi tiết
59 Thủ tục Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam 2 Tôn giáo Chi tiết
60 Thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với thành tích thực hiện nhiệm vụ hàng năm 2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
61 Thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích theo đợt, chuyên đề và khen nội dung khác 2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
62
Thủ tục đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; Bằng khen tham gia khối thi đua hàng năm
 
2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
63 Thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích đột xuất 3 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết

Đăng ký trực tuyến

64
Thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
 
2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
65
Thủ tục đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu ngành, địa phương, đơn vị
 
2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
66 Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
67 Thủ tục đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ 2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
68
tục đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 
2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
69
Thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc
 
2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
70 Thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động 2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
71
Thủ tục đề nghị khen thưởng huân chương các hạng
 
2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
72
Thủ tục đề nghị tặng thưởng Huân chương cho cá nhân có quá trình cống hiến
 
2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
73 Thủ tục đề nghị xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
74 Thủ tục đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng” 2 Thi đua – Khen thưởng Chi tiết
75
Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc
 
2 Quản lý về Văn thư – lưu trữ Chi tiết
76 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ 4 Quản lý về Văn thư – lưu trữ Chi tiết

Đăng ký trực tuyến

77
Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ
 
2 Quản lý về Văn thư – lưu trữ Chi tiết