Danh mục thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

CỦA SỞ NỘI VỤ.

1 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
2 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
3 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ