Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Quyết định số 4598/QĐ-BCT ngày 24/11/2016 của Bộ công thương về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 về phê duyệt điều chỉnh, bổ dung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025.

Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 – 2020.

t

Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 về phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Quyết định số 10078/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 về phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2020.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La