Kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2018

Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh Sơn La đã có Báo cáo số 763/BC-UBND về tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, đã đánh giá một số kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Sơn La năm 2018 như sau: […]

Ban hành quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở ban ngành UBND các huyện Thành phố

Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Sơn La tăng 14 bậc

Sáng 2/5/2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2017 (PAR INDEX 2017) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ […]

Công văn số 588/SNV-CCVC ngày 27/4/2018 V/v xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế của các chỉ số PCI

Triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020.

Ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2640/QĐ-BNV phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017- 2020. Theo đó, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức […]

UBND tỉnh ban hành Tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND quy định Tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức hội có tính chất […]

Phụ biểu 03B đến Phụ biểu 10B. Biểu đánh giá các chỉ số thành phần năm 2014 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Phụ biểu 02B. Biểu tổng hợp kết quả chỉ số cchc năm 2014 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Phụ lục 01B. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Phụ biểu 03A đến Phụ biểu 10A. Biểu đánh giá các chỉ số thành phần năm 2014 của các sở, ngành.

      

Trang 1 / 212