Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2019

Công văn số 1788/SNV-CCHC&VTLT ngày 21/12/2018 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018

Hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP Ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3026/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019. Trong đó xác định  7 nhiệm vụ trọng tâm, 71 nhiệm vụ cụ thể; với mục tiêu đề ra là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện […]

Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở Ngoại vụ

Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng, việc thực hiện dân chủ tại Trung tâm Y tế huyện Mường La

Kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác Nội vụ năm 2018 tại UBND các huyện Mai Sơn, Mường La, Phù Yên

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Quyết định về Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở Ngoại vụ

Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan tại Trung tâm Y tế huyện Mường La.

Trang 1 / 912345...Cuối