Ban hành quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở ban ngành UBND các huyện Thành phố

Công văn số 428/SNV-CCHC ngày 27/3/2018 về việc đề nghị tham gia dự thảo Chỉ số CCHC cấp sở, huyện.

du thao logo1

Kế hoạch số 144/KH-SNV ngày 25/01/2018 về kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nội vụ năm 2018

Kế hoạch số 121/KH-SNV ngày 22/01/2018 về đo lường sự hài lòng của tổ chức và cá nhân năm 2018

Kế hoạch số 85/KH-SNV ngày 15/01/2018 về việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018

Quyết định 193/QĐ-SNV ngày 14/5/2017 về Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, trách nhiệm của Sở Nội vụ.

Số141/UBND-NC ngày 21/01/2015 về việc đánh giá chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2014

Để tổ chức triển khai Quyết định số 15/QĐ-BNV ngày 14/01/2015 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1294/BNV-CCHC […]

Số: 834 /SNV-CCHC V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012-2014

Số: 833 /SNV-CCHC V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012-2013

Yêu cầu báo cáo về Tự chủ tài chính năm 2014

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La