Những điểm mới quan trọng của Luật tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật có 9 Chương và 67 Điều, Luật có những quy định thể hiện rõ nét hơn […]

Lãnh đạo Sở Nội vụ tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động

Ngày 13 tháng 12 năm 2018 Sở Nội vụ đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Trường Cao đẳng Sơn La và bà Nguyễn Thị Dung, viên chức công tác tại phòng Xử lý nghiệp vụ Thư viện, Trung tâm thông tin Thư viện, Trường Cao đẳng Sơn La là người viết đơn kiến […]

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI) NĂM 2018

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật số 36/2018/QH14) và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) có nhiều điểm mới rất quan trọng để bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, hiệu quả trong công […]

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 03/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về Tuyên truyền công tác CCHC tỉnh Sơn La năm 2019. Với mục tiêu đề ra là: Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, […]

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 07/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tỉnh Sơn La năm 2019. Theo đó, sẽ kiểm tra trực tiếp các đơn vị: Ủy ban nhân dân các huyện: Quỳnh Nhai, Sông Mã, Thuận Châu, Thành phố Sơn La; Các sở, […]

Một số kết quả về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngày 25/6/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết […]

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 03/01/2019 về Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức năm 2018

IMG_1911

Ngày 19/12/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND phường Quyết […]

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3026/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019. Trong đó xác định  7 nhiệm vụ trọng tâm, 71 nhiệm vụ cụ thể; với mục tiêu đề ra là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện […]

Kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2018

Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh Sơn La đã có Báo cáo số 763/BC-UBND về tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, đã đánh giá một số kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Sơn La năm 2018 như sau: […]

Trang 1 / 1412345...10...Cuối