Vai trò của công chức tham mưu trong công tác cải cách hành chính

vtccbccttmcchc

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, sự quyết tâm của lãnh đạo các cấp trong chỉ đạo, điều hành là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, quan trọng không kém là vai trò của công chức phụ trách cải cách hành chính của các đơn vị trong việc tham mưu các […]