Kế hoạch số 839/KH-SNV ngày 20/6/2018 về Tiếp tục thực hiện một số giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nội vụ.

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã về công tác cải cách hành chính năm 2018.

7.6.62018

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-SNV ngày 26/01/2018 của Sở Nội vụ, từ ngày 26/4/2018 đến ngày 31/5/2018 Sở Nội vụ đã phối hợp với các huyện: Yên Châu, Phù Yên, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mộc Châu và Vân Hồ mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức thực hiện […]

Triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW về kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thành lập các […]

Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 31/01/2018 về ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 09/01/2018 về Trồng cây phân tán năm 2018 của Sở Nội vụ

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng.

Kế hoạch số 691/KH-SNV ngày 22/5/2018 V/v thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Sở.

Quyết định số 138/QĐ-SNV ngày 15/5/2018 về Thành lập đoàn kiểm tra công tác bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường, Sở Công thương.

Ban hành quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở ban ngành UBND các huyện Thành phố

Quyết định số 132/QĐ-SNV ngày 07/5/2018 về Mở lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức các cấp về công tác cải cách hành chính năm 2018 tại huyện Quỳnh Nhai.

Trang 1 / 1512345...10...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La