THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTg NGÀY 26/5/2017 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VÀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC BẦU, TỪ CHỨC, BÃI NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG CÁCH CHỨC THÀNH VIÊN UBND CÁC CẤP.

Để thực hiện nghiêm Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, cùng […]

Công văn số 448/SNV-CCVC ngày 10/4/2017 Về một số lưu ý trong thực hiện nâng lương trước thời hạn cho CBCCVC.

Kính gửi: – Các Sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố; – Các ban quản lý, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; – Các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh. Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ […]

Công văn số 212/SNV-TCBC&TCPCP ngày 14/2/2017 về việcKính gửi: thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2017.

Kính gửi: – Các Sở, Ban, ngành;  – UBND các huyện, thành phố;  – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;  – Các Công ty TNHH Nhà nước một thành viên;  – Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh […]

CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC.

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 10/10/2016,Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự […]

Công bố Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều ngày 06/02/2017, UBND huyện Mường La đã tổ chức công bố, trao  quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La nhiệm kỳ 2016-2021. Đến  dự Lễ công bố và trao Quyết định, có đồng chí Tráng Thị Xuân  – […]

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg, theo đó từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, […]

Công văn số 4250/UBND-NC ngày 23/12/2016 V/v thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ.

Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 V/v Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp pháp lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đánh giá chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

Thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh […]

Số 120/KH-UBND ngày 28/10/2015 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.