Một số kết quả về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đăng ngày: 09/01/2019 11:20:48

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngày 25/6/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1525/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Đến nay, sau 06 tháng thực hiện Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành 16/19 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh đã nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết  số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII và Quyết định số 1525/QĐ-UBND của UBND tỉnh; theo đó bộ máy bên trong của các sở, ban, ngành đã được thu gọn theo đúng định hướng và quy định về số lượng biên chế tối thiểu để thành lập phòng và số lượng cấp phó đúng quy định. Các sở, ban, ngành đã mạnh dạn đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tổ chức lại các chi cục trực thuộc sở hoạt động kém hiệu quả, tạo nhiều tầng nấc trung gian trong giải quyết thủ tục hành chính và triển khai nhiệm vụ của ngành như Sở Nội vụ (giải thể Chi cục Văn thư-Lưu trữ), Sở Tài nguyên và Môi trường (giải thể 02 chi cục: Quản lý đất đai và Bảo vệ môi trường), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (giải thể chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội); các sở sáp nhập 03 phòng thành 01 phòng như Sở Ngoại vụ và Ban Dân tộc tỉnh.

Kết quả sau sắp xếp của 16 sở, ban, ngành đã giảm 23 phòng thuộc sở, giảm 04 chi cục, giảm 38 phòng thuộc chi cục và đơn vị sự nghiệp thuộc sở so với năm 2017; đã giải được 70 biên chế so với biên chế công chức năm 2018. Đây là sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành và sự đồng thuận, thống nhất của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị. Trong năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp các sở còn lại đang triển khai thực hiện (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch-Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh).

Người viết bài : Phạm Khắc Trình – Phó trưởng phòng Công chức viên chức