Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Đăng ngày: 10/01/2019 10:24:01

Ngày 03/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về Tuyên truyền công tác CCHC tỉnh Sơn La năm 2019. Với mục tiêu đề ra là: Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân, tổ chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác CCHC đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả; giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng thường xuyên các tiện ích của chính quyền điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã; cách thức thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích. Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về CCHC. Phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác CCHC ở các cấp, các ngành, các địa phương để cán bộ, nhân dân nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện về việc tổ chức thực hiện chương trình CCHC trên địa bàn tỉnh. 100% Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Đài truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tăng cường nội dung tuyên truyền; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đăng tải, cập nhật đầy đủ bộ thủ tục hành chính. 100% cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh có chương trình tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh./.

Tỉnh Sơn La xác định 10 nhiệm vụ, nội dung tuyên truyền, tập trung vào các nội dung: Thông tin tình hình và kết quả thực hiện CCHC; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh; chú trọng biểu dương các cá nhân, đơn vị làm tốt để nhân rộng điển hình; những nơi làm chưa tốt, còn tồn tại, hạn chế để phê bình, rút kinh nghiệm; đặc biệt chỉ ra những nơi có hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, để những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, doanh nghiệp có thể đến được với cơ quan, người có thẩm quyền biết, giải quyết…

Thông qua các hình thức tuyên truyền như: Duy trì nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục CCHC trên Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Truyền thông- Văn hóa các huyện, thành phố; Đài truyền thanh, nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu thuộc UBND cấp xã; Tuyên truyền, phổ biến kết quả các chỉ số CCHC (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thông qua các tài liệu; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng về CCHC, Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cho cán bộ, công chức, viên chức; đưa nội dung CCHC nhà nước của tỉnh, Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 vào chương trình giảng ở các lớp đào tạo hệ trung cấp lý luận chính trị- hành chính; các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và một số lớp đào tạo, bồi dưỡng khác tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Tuyên truyền thông qua hình thức tổ chức cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến, giải pháp về CCHC bằng các hình thức  thi viết, sân khấu hóa…

Nguyễn Thị Bích Thủy- Trưởng phòng Cải cách hành chính- Văn thư, Lưu trữ, Sở Nội vụ