Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Đăng ngày: 10/01/2019 10:22:27

Ngày 07/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tỉnh Sơn La năm 2019. Theo đó, sẽ kiểm tra trực tiếp các đơn vị: Ủy ban nhân dân các huyện: Quỳnh Nhai, Sông Mã, Thuận Châu, Thành phố Sơn La; Các sở, ban, ngành: Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh.

Với mục đích là nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính những năm tiếp theo. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thông qua kiểm tra kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có đổi mới trong công tác cải cách hành chính đem lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019. Thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị.

Năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung kiểm tra các nội dung về: Sự tích cực, chủ động, nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; việc thực hiện các chỉ tiêu, quy định về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Việc thực hiện Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)  năm 2019 của UBND tỉnh, của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18.12.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức…./.

Nguyễn Thị Bích Thủy- Trưởng phòng Cải cách hành chính- Văn thư, Lưu trữ, Sở Nội vụ