Một số điểm mới về thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

Đăng ngày: 25/12/2018 10:50:50

Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; theo đó các nội dung về thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức có nhiều sự thay đổi với quy định trước đây, cụ thể :

1. Về đăng ký dự tuyển công chức, viên chức

Theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều được đăng ký tuyển dụng, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

2. Về điểm ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

Nghị định này quy định lại điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức ; bổ sung, quy định cụ thể điểm ưu tiên cho từng đối tượng trong tuyển dụng viên chức (trước đây không quy định cụ thể số điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức)

3. Về tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi, xét tuyển công chức, viên chức

Khi đăng ký dự tuyển công chức; người dự tuyển không phải nộp hồ sơ mà chỉ nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm Nghị định số 161/2018/NĐ-CP); phiếu có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính.

4. Về thi tuyển công chức, viên chức

(1) Phương thức thi : Thực hiện theo 2 vòng thi.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính với 03 phần thi (phần kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học). Trường hợp không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy. Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

Người dự thi trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Đối với tuyển dụng công chức thì thi phỏng vấn hoặc thi viết; đối với tuyển dụng viên chức thì thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết.

(2)  Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

5. Về xét tuyển dụng công chức

(1) Phương thức: Thực hiện theo 2 vòng.

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2, phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

(2)  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển: Người dự tuyển có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

6. Nghị định cũng quy định cụ thể trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019.

Bài viết : Đỗ Khắc Vinh – Phó Trưởng phòng CCVC Sở Nội vụ.