Kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2018

Đăng ngày: 13/12/2018 11:34:08

Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh Sơn La đã có Báo cáo số 763/BC-UBND về tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, đã đánh giá một số kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Sơn La năm 2018 như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Năm 2018, công tác CCHC tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo sát sao, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách của tỉnh và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế- xã hội trong năm. Tỉnh đã ban hành 151 văn bản để chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CCHC, tiếp tục triển khai các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao các chỉ số Chỉ số CCHC (PAR-INDEX), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh (PCI) cấp tỉnh.

Duy trì nghiêm túc hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về CCHC theo quy chế làm việc; Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều hội nghị liên quan đến CCHC (tổ chức 7 tuần lễ, hội chợ Nhãn và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La; thu hút đầu tư được 66 dự án, 60 nhà đầu tư); Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục duy trì việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Hoàn thành 66/66 nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2018; tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại 12/12 đơn vị;công tác tuyên truyên truyền về CCHC tiếp tục được đẩy mạnh, hoàn thành 100% kế hoạch. Triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2018.

2. Cải cách thể chế

UBND tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Ngành Tư pháp Sơn La đã tiếp nhận và thẩm định 103 dự thảo VBQPPL; tham gia ý kiến vào 07 dự thảo văn bản của Trung ương và 173 dự thảo VBQPPL của địa phương; kiểm tra văn bản theo thẩm quyền được 671 VBQPPL và văn bản áp dụng pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính

Tỉnh đã tăng cường công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC trong giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân và doanh nghiệp; tập trung rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại lĩnh vực xây dựng (đã rút ngắn 30% thời gian giải quyết), riêng thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đã giảm 50%, cấp Giấy phép Quy hoạch giảm 55,5%; đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.696 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 1.292 thủ tục; cấp huyện: 292 thủ tục; cấp xã: 112 thủ tục).

Toàn tỉnh có 18/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (Sở Ngoại vụ không có TTHC), 12/12 huyện, thành phố; 204/204 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa; Trong đó, 18/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 12/12 huyện, thành phố thực hiện mô hình một cửa hiện đại. Tính đến này 30/11/2018, toàn tỉnh đã thực hiện tiếp nhận 2.052.851 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ đã giải quyết: 2.045.757 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết: 7.094 hồ sơ

4. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Thực hiện Nghị Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, UBND tỉnh đã ban hành 13 Đề án Kiện toàn, sắp xếp các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh; các Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực xây dựng, tư pháp, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa – thể thao và du lịch, thông tin truyền thông, nông nghiệp và phát triển nông thông; y tế; tài nguyên và môi trường; công thương; lĩnh vực nông nghiệp cấp huyện;  Đề án kiện toàn, sắp xếp các cơ quan chuyên môn, ban quản lý dự án thuộc HĐND cấp huyện; 10 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 09 sở và 01 Ban quản lý các khu công nghiệp; UBND của 03 huyện đã trình HĐND huyện ban hành nghị quyết sáp nhập 06 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định. Về tổ chức bộ máy giảm 145 đơn vị sự nghiệp, 19 phòng, khoa thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Đã thực hiện rà soát, sắp xếp các ban chỉ đạo, tổ công tác trực thuộc Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh: Tỉnh ủy giảm 02 ban chỉ đạo, 09 tổ công tác (từ 12 Ban chỉ đạo, 10 tổ công tác còn 10 Ban chỉ đạo, 01 tổ công tác); Uỷ ban nhân dân tỉnh giải thể 28/34 ban chỉ đạo.

UBND tỉnh ban hành quyết định giao biên chế công chức năm 2018 cho các cơ quan hanh chính trên địa bàn tỉnh theo Quyết định giao biên chế của Bộ Nội vụ (giảm 70 biên chế từ 2.579 xuống còn 2.509 biên chế); phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 (giảm 800 người từ 30.519 xuống còn 29.719 người); phê duyệt chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (giảm 93 người so với năm 2017).

Phân cấp quản lý tiếp tục được đẩy mạnh,năm 2018, tỉnh tiếp tục phân cấp về lĩnh vực tài chính, xây dựng, Tổ chức bộ máy, cán bộ, y tế …

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 156 cơ quan/12 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.229 đơn vị sự nghiệp dịch vụ công đã xây dựng và hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm. Năm 2018, UBND tỉnh không tổ chức tuyển dụng công chức để kiện toàn sắp xếp tại tổ chức theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; có 10 đơn vị tổ chức tuyển dụng viên chức, trong đó cấp tỉnh 07, cấp huyện 03 đơn vị đã tuyển được 47 viên chức. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định bổ nhiệm đối với 27 công chức; Thông báo kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh bổ nhiệm 35 công chức; ban hành văn bản cho ý kiến thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở đối với 34 công chức; bổ nhiệm ngạch thanh tra viên năm 2018 đối với 10 công chức. Tinh giản biên chế 763 trường hợp; mở 152 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 11.645 học viên. Tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên cho 59 trường hợp; chuyên viên chính với 102 trường hợp. Tính đến tháng 11/2018, tổng số cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn 4.376 đạt 93,74%, tăng 1,61% so với năm 2017; số cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là 3.935 đạt 84,66%

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 04/9/2018 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

6. Cải cách tài chính công

Ngày 16/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1109/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định giao thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ.  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Sơn La giai đoạn 2018 – 2020; 15 đơn vị chuyển từ đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên

7. Hiện đại hoá hành chính

Trên 90% số cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng phần mềm để tiếp nhận và xử lý công việc trên môi trường mạng. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 95%. Tiếp tục đăng ký và cấp phát 450 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh; cấp thêm trên 500 tài khoản cho cán bộ, công chức cấp xã, đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế. UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ các tổ chức, cá nhân (1696/1696 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 90  dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3; 07 dịch vụ Công trực tuyến mức độ 4). 13 sở, ngành, 106 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Bài viết: Nguyễn Thị Bích Thủy- Trưởng phòng Cải cách hành chính- Văn thư, Lưu trữ, Sở Nội vụ