Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Đăng ngày: 13/12/2018 11:36:32

Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3026/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019. Trong đó xác định  7 nhiệm vụ trọng tâm, 71 nhiệm vụ cụ thể; với mục tiêu đề ra là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và gắn kết chặt với chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; triển khai đồng bộ, hiệu quả mô hình chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) được giải quyết đúng quy định theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bảo đảm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tại chỗ đối với 20% thủ tục hành chính, đối với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện 50% thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ. Thực hiện hiệu quả việc phân cấp, ủy quyền, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cá nhân, các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị để phân loại, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, trọng tâm là xây dựng đề án tổng thể về kiến trúc thành phố thông minh tỉnh Sơn La; xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La; chuyển đổi từ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 lên ISO 9001:2015 cho các sở ban ngành, UBND các huyện; 100% UBND cấp xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; triển khai thực hiện tốt phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp… góp phần nâng cao các Chỉ số cải cách cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)./.

Tin bài: Nguyễn Thị Bích Thủy- Trưởng phòng Cải cách hành chính- Văn thư, Lưu trữ, Sở Nội vụ

File đính kèm: