Công văn số 1779/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/12/2018 V/v xin ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 85/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 20/12/2018 17:07:53